CÁC CHỨC NĂNG TRÊN TRANG CHỦ MEEY CHAT

Hơn cả một công cụ chat

- 5 nhóm Môi giới: gợi ý các nhóm có sẵn danh bạ và người dùng có thể tìm kiếm + kết bạn tại các nhóm này nếu người dùng chưa có danh sách bạn để lưu vào danh bạ.

Last updated