Quy định chung

I. Giải thích từ ngữ

 • Meey Land: là Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land, một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0108867454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/8/2019 và các lần đăng ký thay đổi sau đó, có trụ sở chính tại Tầng 5, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam, thông tin liên hệ tại Liên Hệ;

 • Website: là trang web có địa chỉ tại https://meeyshare.com thuộc sở hữu của Meey Land;

 • Dịch Vụ: là tất cả và bất kỳ tính năng, tiện ích nào được Meey Land cung cấp tại Website;

 • Sản Phẩm: là tất cả và bất kỳ trang web, ứng dụng nào thuộc sở hữu của Meey Land bao gồm cả Website;

 • Khách Hàng: là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào truy cập vào Website;

 • Meey ID: là nền tảng quản lý tài khoản do Meey Land cung cấp và sở hữu để quản lý tài khoản của Khách Hàng được tạo lập hoặc đăng ký trên bất kỳ Sản Phẩm nào;

 • Tài Khoản Đăng Nhập: là tài khoản mà Khách Hàng sử dụng để đăng nhập và sử dụng Website;

 • Tính Năng Chuyên Dụng: là tính năng quản lý của Tài Khoản Công Ty, trong đó Khách Hàng là tổ chức có thể thực hiện việc thêm mới, quản lý Tài Khoản Nhân Viên và các tính năng khác do Meey Land cập nhật trên các Sản Phẩm tại từng thời điểm.

 • Cập Nhật: là việc nâng cấp, cập nhật, thay thế, tạm ngưng và/hoặc chấm dứt bất kỳ Dịch Vụ và/hoặc một phần hoặc toàn bộ Website;

 • Tranh Chấp: là bất kỳ tranh cãi, tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung của ĐKĐK này;

 • Sự Kiện Bất Khả Kháng: là bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của Meey Land và Khách Hàng một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật của Meey Land, sự cố mạng lưới điện trên diện rộng, sự cố internet trên diện rộng;

 • Bên: là Meey Land hoặc Khách Hàng tùy từng ngữ cảnh;

 • Các Bên: là cả Meey Land và Khách Hàng;

 • Thông Tin Cá Nhân: Là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và thông tin khác theo quy định của pháp luật;

 • Cookies: là những tập tin một trang web gửi đến máy Khách hàng và được lưu lại thông qua trình duyệt khi Khách hàng truy cập trang web đó. Cookies được dùng để ghi nhớ thông tin trạng thái, ghi nhớ hoạt động Khách hàng thực hiện trong quá trình truy cập và duyệt một trang web. Cookie cũng được dùng để lưu lại các thông tin khác mà Khách hàng nhập hay điền vào trang web như tên, địa chỉ, mật khẩu, v.v.

 • Dữ Liệu Khách Hàng: là tất cả và bất kỳ những thông tin liên quan đến Khách Hàng (bao gồm cả Cookies, Thông Tin Cá Nhân, thông tin về thanh toán) mà Khách Hàng cung cấp cho Meey Land hoặc Meey Land có được trong quá trình Khách Hàng truy cập, sử dụng Dịch Vụ, tiến hành giao dịch liên quan đến Website.

II. Phạm vi áp dụng

ĐKĐK này sẽ được áp dụng cho tất cả các Khách Hàng khi truy cập vào Website, đăng nhập và/hoặc đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập tại Website, sử dụng bất kỳ tính năng nào thuộc Website và/hoặc tiến hành bất cứ giao dịch nào liên quan tới Website.

III. Tài khoản Đăng Nhập

 1. Bằng việc tạo lập, đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập, Khách Hàng theo đây thừa nhận và đồng ý rằng:

  • Tài Khoản Đăng Nhập được lập sẽ được tích hợp vào Meey ID và Khách Hàng có thể sử dụng chính Tài Khoản Đăng Nhập đã lập để đăng nhập vào các Sản Phẩm khác của Meey Land;

  • Dữ Liệu Khách Hàng sẽ chịu sự điều chỉnh của quy định về bảo mật, sử dụng và chia sẻ thông tin cũng như chính sách quyền riêng tư của Meey Land tại Chính Sách Bảo Mật.

 2. Mỗi Khách Hàng chỉ được đăng ký 01 Tài Khoản Đăng Nhập để sử dụng Website. Trường hợp Khách Hàng đã có sẵn tài khoản Meey ID, Khách Hàng có thể sử dụng chính tài khoản này để đăng nhập vào Website.

 3. Khi tạo lập, đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập, Khách Hàng phải đáp ứng các điều kiện sau:

 4. Đối với Khách Hàng là cá nhân: Phải là người mang quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để sử dụng và thực hiện các giao dịch trên Website.

 5. Nếu Khách Hàng là người chưa đủ 18 tuổi hoặc khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật, Khách Hàng phải có sự đồng ý từ người đại diện theo pháp luật hợp pháp để sử dụng và/hoặc tiến hành giao dịch liên quan đến Website. Trong trường hợp đó, người đại diện theo pháp luật phải tuân theo và hỗ trợ Khách Hàng tuân theo ĐKĐK này và phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của Khách Hàng liên quan đến Website và Dịch Vụ;

 6. Đối với Khách Hàng là tổ chức: phải được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để Khách Hàng tổ chức có thể mở Tài Khoản Đăng Nhập, Khách Hàng cần cử một người đại diện theo uỷ quyền của Khách Hàng tạo lập, quản lý và sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập tuân theo ĐKĐK này. Khách Hàng phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của người đại diện đó liên quan đến Website và Dịch Vụ.

 7. Khách Hàng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và trung thực về Khách Hàng khi mở Tài Khoản Đăng Nhập. Khách Hàng cũng phải kịp thời cập nhật thông tin liên quan đến Tài Khoản Đăng Nhập đã được đăng ký nếu có bất kỳ thay đổi nào. Meey Land sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp Khách Hàng cung cấp không đầy đủ hoặc chậm cập nhật thông tin của mình.

 8. Khách Hàng có thể sửa đổi, xóa bỏ hoặc thay đổi thông tin Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng, tuy nhiên Meey Land xin lưu ý rằng những dữ liệu đã bị Khách Hàng xóa bỏ có thể sẽ không khôi phục lại được.

 9. Khách Hàng phải chịu trách nhiệm với mật khẩu, Tài Khoản Đăng Nhập và tất cả hoạt động của mình trên Website bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập của chính Khách Hàng, bao gồm cả mật khẩu, mật mã, các thông tin xác thực và thông tin định danh khác.

 10. Khi phát hiện bất kỳ thông tin nào của Khách Hàng bị mất hoặc bị lấy cắp hoặc bị tiết lộ một cách bất hợp pháp, hoặc Tài Khoản Đăng Nhập bị truy cập, sử dụng trái phép, Khách Hàng phải thông báo ngay cho Meey Land và thực hiện các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ tạm ngừng/tạm khóa Tài Khoản Đăng Nhập/ Tài Khoản Giao Dịch theo hướng dẫn của Meey Land. Trường hợp không thông báo hoặc không thông báo kịp thời, Khách Hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh, Meey Land không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc tổn thất của Khách Hàng xuất phát từ sự không tuân thủ quy định, hướng dẫn của Meey Land.

 11. Meey Land bảo lưu quyền từ chối đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng với bất kỳ lý do nào.

 12. Meey Land bảo lưu quyền ngay lập tức tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập, sử dụng của Khách Hàng đối với Dịch Vụ và/hoặc xoá Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng mà không cần thông báo trước, đồng thời có quyền áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 • Meey Land phát hiện bất kỳ thông tin nào Khách Hàng cung cấp là giả mạo;

 • Khách Hàng không thỏa mãn đầy đủ điều kiện để sử dụng và/hoặc thực hiện giao dịch liên quan đến Website;

 • Khách Hàng vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều nghĩa vụ hoặc tái phạm bất cứ ĐKĐK được nêu ra ở đây;

 • Meey Land buộc phải tuân thủ một yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của toà án;

 • Khi Khách Hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết, hoặc bị tuyên bố là đã chết hoặc bị tuyên bố mất tích;

 • Khi Khách Hàng là tổ chức giải thể hoặc chấm dứt hoạt động dưới bất cứ hình thức nào;

 • Meey Land nhận định rằng việc tiếp tục trao quyền truy cập hoặc sử dụng của Khách Hàng có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật hoặc khả năng vận hành của Dịch Vụ, Website hoặc bất kỳ Sản Phẩm khác;

 • Meey Land có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của Khách Hàng gây thiệt hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm cho một bên thứ ba hoặc bất kỳ Sản Phẩm nào – ví dụ như thâm nhập trái phép, tấn công giả mạo, quấy rối, gửi thư rác, hoặc sao chép và sử dụng trái phép nội dung không do Khách Hàng sở hữu.

Nếu tin rằng Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng bị ngừng hoặc chấm dứt do nhầm lẫn, Khách Hàng có thể gửi khiếu nại cho Meey Land.

IV. Nghĩa vụ của Khách Hàng

Trong quá trình truy cập, sử dụng Website, Khách Hàng phải tuân theo những nghĩa vụ sau đây:

 1. Nguyên tắc tuân thủ

Khi truy cập, sử dụng Website, Khách Hàng phải thực hiện đúng theo các quy định và hướng dẫn của Meey Land. Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Meey Land.

 1. Nguyên tắc tôn trọng

Một số Dịch Vụ và Sản Phẩm cho phép và/hoặc cung cấp thông tin để Khách Hàng tương tác với bên thứ ba, do vậy, Khách Hàng phải tuân theo quy tắc ứng xử cơ Khách hàng sau đây:

 • Tôn trọng các quyền của tổ chức/cá nhân khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ;

 • Không lợi dụng hoặc lạm dụng các thông tin hoặc công cụ được Meey Land cung cấp để gây tổn hại đến chính mình hoặc bên thứ ba, chẳng hạn như đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ Khách hàng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác.

 • Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành

 1. Thao tác trái phép

Khách Hàng không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây đối với Website:

 • Sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, kết nối tới, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên Khách hàng phái sinh trên cơ sở Website hoặc xây dựng trang web nhân Khách hàng (mirror website) để công bố các thông tin liên quan đến Website;

 • Thiết kế lại, biên dịch, thay đổi, tháo gỡ, chỉnh sửa đảo lộn thiết kế hoặc nội dung Website;

 • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái Khách hàng đầu của Website;

 • Đăng nhập và sử dụng Website Khách hàng một phần mềm hoặc một hệ thống trung gian khác khi chưa được cấp quyền, chấp thuận bởi Meey Land;

 • Sử dụng thông tin của Website để cung cấp dịch vụ giống hoặc tương tự như Dịch Vụ;

 • Tải xuống hàng loạt hoặc tạo nguồn cấp dữ liệu khối lượng lớn của nội dung Website.

 1. Sử dụng trái phép

Khách Hàng không được sử dụng Website, các Dịch Vụ hoặc bất kỳ dịch vụ khác được tích hợp với Website để thực hiện bất kỳ hành vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau đây:

 • Đăng tải, tuyên truyền, hoặc lưu trữ các thông tin chống phá và xuyên tạc Chính quyền, thể chế, chính sách Nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh, gây mâu thuẫn giữa các dân tộc và các đất nước hoặc các hoạt động kêu gọi bạo loạn, biểu tình khác;

 • Sử dụng Website để tuyên truyền các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

 • Thực hiện bất cứ hành vi nào gây ảnh hưởng tới hệ thống an ninh mạng của bất kỳ Sản Phẩm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản khi không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin, phát tán các chương trình độc hại, vi rút (virus) hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm gây hại tới hệ thống mạng;

 • Đăng tải, truyền hoặc lưu trữ bất kì nội dung, hình ảnh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh, hoặc quyền hợp pháp khác của bên thứ ba;

 • Truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, xuất Khách hàng phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

Các nghĩa vụ khác quy định tại ĐKĐK này và theo quy định của pháp luật.

 1. Xử lý vi phạm và bồi thường

5.1 Báo cáo vi phạm

Nếu Khách Hàng phát hiện người sử dụng khác trên Website có hành vi vi phạm ĐKĐK, vui lòng chọn nút “Báo cáo xấu” trên giao diện hoặc liên hệ Meey Land để thông báo về vi phạm đó.

5.2 Thông báo vi phạm

Trước khi tiến hành xử lý như quy định tại Điều 5.3 dưới đây, Meey Land có thể thông báo trước cho Khách Hàng một cách hợp lý, nêu rõ hành vi vi phạm của Khách Hàng và biện pháp xử lý theo ĐKĐK này, và có thể cho Khách Hàng cơ hội khắc phục vi phạm, trừ các trường hợp được nêu tại Điều 3.9 trên đây.

5.3 Hình thức xử phạt

Tùy theo nhận định của Meey Land ứng với từng trường hợp vi phạm cụ thể của Khách Hàng, Meey Land có toàn quyền đưa ra mức xử phạt phù hợp bao gồm, nhưng không giới hạn ở (các) hình thức dưới đây:

 • Tạm ngưng, chấm dứt hoạt động một phần hoặc toàn bộ hoặc xóa Tài Khoản Đăng Nhập. Tùy từng trường hợp tương ứng, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ và/hoặc Website và/hoặc bất kỳ Sản Phẩm khác liên quan đến Tài Khoản Đăng Nhập bị xử lý vi phạm.

 • Nếu tài khoản Meey ID bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của Chủ tài khoản cũng sẽ bị khóa vĩnh viễn.

 • Yêu cầu Khách Hàng bồi thường đối với mọi tổn thất, thiệt hại mà Meey Land phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến vi phạm của Khách Hàng. Theo đó, Khách Hàng tại đây thừa nhận và đồng ý rằng Meey Land có quyền giữ lại bất kỳ khoản tiền nào mà Khách Hàng đã nạp vào Tài Khoản Giao Dịch nhưng chưa sử dụng hết để khấu trừ vào khoản bồi thường nói trên (nếu có).

5.4 Bồi thường

Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng sẽ giữ cho Meey Land và các cổ đông, các tổ chức là công ty con, công ty liên kết, nhận sự quản lý, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của Meey Land không bị phương hại bởi bất kỳ và tất cả khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí luật sư và các chi phí khác) phát sinh từ hoặc liên quan tới:

 • Việc Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Website trong các giao dịch riêng của Khách Hàng.

 • Việc Khách Hàng vi phạm hoặc không tuân thủ đầy đủ bất kỳ ĐKĐK hoặc quy định hoặc pháp luật liên quan, cho dù có hoặc không được dẫn chiếu trong ĐKĐK này.

 • Việc Khách Hàng sử dụng sai Dịch Vụ và/hoặc Website.

VI. Giới hạn trách nhiệm

 1. Meey Land không đưa ra cam đoan, bảo đảm hoặc bảo lãnh nào về bất kỳ nội dung nào dưới đây:

 • Về thời gian, chất lượng, sự phù hợp, sự sẵn sàng, tính chính xác hoặc tính hoàn thiện của Dịch Vụ và Website;

 • Dịch Vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng của Khách Hàng;

 • Việc sử dụng Dịch Vụ sẽ an toàn, đúng hạn, không bị gián đoạn hoặc không mắc lỗi hoặc hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác;

 • Các lỗi hoặc sai sót thuộc Website sẽ được sửa;

 • Website hoặc máy chủ duy trì Website không bị nhiễm vi rút hoặc cấu phần nguy hại khác

 1. Tất cả các điều kiện, cam đoan và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, ngụ ý, bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại, tính phù hợp đối với một mục đích cụ thể, hoặc không xâm phạm đến các quyền của bên thứ ba, được loại trừ trong phạm vi tối đa mà pháp luật Việt Nam cho phép.

 2. Dịch Vụ, Website có thể phụ thuộc vào các giới hạn, tiềm ẩn vốn có trong việc sử dụng internet và thông tin liên lạc Khách hàng hình thức điện tử bao gồm thiết bị do Khách Hàng sử dụng bị lỗi, không kết nối, ngoài tầm phủ sóng điện thoại di động hoặc hoạt động không chính xác. Meey Land luôn nỗ lực duy trì hệ thống kỹ thuật trong tình trạng ổn định. Bất kể quy định trên đây, Meey Land được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu hệ thống kỹ thuật của Meey Land không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các Sự Kiện Bất Khả Kháng.

 3. Meey Land có thể cung cấp các liên kết hoặc tham chiếu tới các trang khác trên Internet được vận hành bởi bên thứ ba, chỉ nhằm giúp tạo sự thuận tiện cho Khách Hàng. Meey Land không chịu trách nhiệm với nội dung của các trang khác và vì vậy không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan tới những nội dung của trang được liên kết bởi bất cứ hình thức nào.

 4. Meey Land không có trách nhiệm giải quyết bất kỳ trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Dịch Vụ giả mạo

 • Dịch Vụ đã được sử dụng

 • Dịch Vụ không sử dụng được

 • Khách Hàng mua từ các bên trung gian.

 1. Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thỏa thuận, tranh chấp, khiếu nại nào giữa Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Công Ty và Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Nhân Viên.

 2. Vui lòng tham khảo điều khoản bổ sung liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và Website tại Điều Khoản Sử Dụng.

VII. Quyền sở hữu trí tuệ

 1. Toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Website (bao gồm nhưng không giới hạn ở mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, giao diện, thiết kế, trình bày (layout), thông tin, nội dung chứa đựng trong Website) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Meey Land và bên thứ ba (nếu có) mà không phụ thuộc vào việc các quyền sở hữu trí tuệ đó đã đăng ký hay chưa.

 2. Khách Hàng không được phép sao chép, tái tạo, phân phối hoặc thực hiện những hành vi tương tự khác để xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của Meey Land và các bên thứ ba khác (nếu có) nếu không có sự đồng ý Khách hàng văn Khách hàng của Meey Land và các bên thứ ba đó.

 3. Mặc dù trao quyền sử dụng Dịch Vụ cho Khách Hàng, Meey Land bảo lưu mọi quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ của Meey Land đối với Dịch Vụ, Website và Sản Phẩm.

VIII. Bảo mật thông tin

 1. Trong quá trình Khách Hàng sử dụng Website và Dịch Vụ, Meey Land có thể thu thập và sử dụng Dữ Liệu Khách Hàng nhằm mục đích cuối cùng để phục vụ lợi ích của Khách Hàng và mang đến cho Khách Hàng những trải nghiệm tốt nhất.

 2. Meey Land xem thông tin như tài sản phải được bảo vệ và dùng rất nhiều công cụ (mã hóa, mật khẩu, bảo mật vật lý…) để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng khỏi truy cập trái phép và bị tiết lộ.

 3. Meey Land luôn nỗ lực bảo mật Dữ Liệu Khách Hàng để ngăn chặn việc rò rỉ, đánh cắp Thông Tin Cá Nhân, hình thức sử dụng và truy cập tài khoản trái phép. Ngoài ra, Meey Land cũng triển khai và áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin trong khuôn khổ các tiêu chuẩn bảo mật an ninh mạng mà Meey Land xây dựng.

 4. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện tại Chính Sách Bảo Mật trước khi Khách Hàng thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong phạm vi Website và/hoặc Sản Phẩm.

IX. Điều khoản khác

 1. Meey Land bảo lưu quyền Cập Nhật vào bất cứ thời điểm nào, và sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách Hàng có thể không sử dụng được hoặc không được sử dụng đầy đủ một phần hoặc toàn bộ Website trong quá trình Cập Nhật này.

 2. Meey Land không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên Khách hàng thử nghiệm mà các phiên Khách hàng này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên Khách hàng cuối cùng. Meey Land có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của Khách Hàng đối với một phần hoặc toàn bộ Website hoặc Dịch Vụ của Meey Land mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

 3. ĐKĐK này cùng tất cả những quy định, chính sách, điều kiện và điều khoản khác được nói tới và/hoặc dẫn chiếu tại ĐKĐK này sẽ cấu thành toàn bộ ĐKĐK mà Khách Hàng phải tuân theo. Trong quá trình sử dụng Website và/hoặc Dịch Vụ, Khách Hàng có thể được yêu cầu phải tuân theo điều khoản và điều kiện riêng của một dịch vụ cụ thể liên quan đến Website và/hoặc của Sản Phẩm khác. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa ĐKĐK và điều khoản và điều kiện của dịch vụ/ Sản Phẩm khác đó, điều khoản và điều kiện của dịch vụ/Sản Phẩm khác sẽ được ưu tiên áp dụng.

 4. Trừ khi có xác nhận rõ ràng Khách hàng văn Khách hàng từ Meey Land, việc Meey Land không thực thi hoặc thực thi không đầy đủ bất kỳ quyền hay quy định nào trong ĐKĐK sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó, việc từ bỏ một lần bất kỳ quyền hoặc quy định nào sẽ không cấu thành sự tiếp tục từ bỏ.

 5. ĐKĐK này có thể được viết Khách hàng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn hoặc không nhất quán giữa các ngôn ngữ, Khách hàng tiếng Việt sẽ là Khách hàng được ưu tiên áp dụng.

 6. ĐKĐK này được lập, điều chỉnh và diễn giải theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mọi Tranh Chấp (nếu có) trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần hợp tác thiện chí trong vòng 30 (ba mươi) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn này, Meey Land và/hoặc Khách Hàng có thể đưa Tranh Chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Last updated