Quy chế hoạt động

Quy Chế Hoạt Động này ("Quy Chế Hoạt Động") quy định những nội dung về hoạt động của Người đăng tải video và Người Xem video/người bình luận trên Website của Meey Project liên quan đến những hoạt động đó.

Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website, Khách Hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy Chế Hoạt Động.

Khách Hàng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Project/Meey Group có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Quy Chế Hoạt Động này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Project/Meey Group quy định khác đi. Các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Project đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Khách Hàng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Khách Hàng có thể ngừng việc truy cập Website. Để đảm bảo Khách Hàng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Quy Chế Hoạt Động này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Project.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Quy Chế Hoạt Động này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Định Chungphần 1.

 1. Nguyên tắc chung

Quy Chế Hoạt Động này áp dụng cho Meey Project và tất cả các Khách Hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại mục Quy Định Chung – Phần 1.

Các Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ trên Website có thể tự do tìm hiểu, trao đổi, thỏa thuận và giao dịch với các Khách Hàng khác có nhu cầu liên quan nhưng phải thực hiện trên cơ sở tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nhau và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Trường hợp Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ nội dung nào tại DKDK nói chung và Quy Chế Hoạt Động này nói riêng, Khách Hàng có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ bằng cách ngừng việc truy cập vào Website.

Quy Chế Hoạt Động này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/09/2023 và thay thế tất cả những quy chế hoạt động khác được ban hành và đăng tải trước đây trên Website.

Meey Project sẽ không tham gia vào bất kỳ tương tác hay thỏa thuận, dịch vụ khác giữa các Khách Hàng.

Bất kể nội dung nào ở trên website meeyproject.com, Meey Project được bảo lưu quyền giám sát, tạm dừng, ngăn chặn và chấm dứt những trao đổi và tương tác giữa các Khách Hàng thực hiện trên phạm vi Website để bảo vệ quyền lợi Người Tiêu Dùng và đảm bảo tuân thủ DKDK và quy định pháp luật.

 1. Về phía Meey Project

Quyền và nghĩa vụ:

 • Được yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên Website.

 • Được yêu cầu và công bố thông tin của Người đăng tải video theo đúng quy định của pháp luật.

 • Được yêu cầu Khách Hàng thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung đã thỏa thuận với Người Dùng.

 • Được bảo lưu quyền sở hữu trí tuệ đối với Website như quy định tại mục 6 (Quyền sở hữu trí tuệ) của Quy Định Chung. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ đối với Website bao gồm nhưng không giới hạn ở những thông tin, tài liệu, giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, v.v. mà không phụ thuộc vào việc các quyền sở hữu trí tuệ đó đã đăng ký hay chưa.

 • Phải xây dựng quy định, hướng dẫn, quy chế hoạt động và cung cấp thông tin đầy đủ đến các Khách Hàng.

 • Phải xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của các Khách Hàng trên phạm vi Website.

 • Phải kiểm tra, rà soát và xử lý các Khách Hàng vi phạm DKDK này và/hoặc quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng Website.

 • Phải lưu trữ thông tin cá nhân của các Khách Hàng và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan. Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng.

 • Phải đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Khách Hàng.

 • Phải có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Website.

 • Phải hỗ trợ Cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Website.

 • Phải công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Website.

 • Có các quyền và phải tuân theo các nghĩa vụ khác được quy định tại DKDK này và theo quy định của pháp luật

Giới hạn trách nhiệm

Ngoài nội dung được quy định tại Quy Định Chung, Meey Project còn được miễn trừ những trách nhiệm sau:

 • Nếu hệ thống kỹ thuật của Meey Project không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các Sự Kiện Bất Khả Kháng.

 • Khi thực hiện các dịch vụ mà Meey Project cung cấp, Khách Hàng phải thực hiện đúng theo các quy định, hướng dẫn, chỉ dẫn của Meey Project và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, có liên quan. Meey Project sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến quá trình xác lập, thực hiện các dịch vụ khác giữa các Khách Hàng với bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Meey Project.

 1. Quyền và nghĩa vụ của Người đăng tải video

Ngoài các vấn đề đã nêu trên mục 4 – Quy định chung thì khách hàng cần chú ý thêm các vấn đề sau:

 • Được tạo lập tài khoản để sử dụng các Dịch Vụ trên Website.

 • Được sử dụng các Dịch Vụ trên Website tuân theo DKDK.

 • Được yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Người xem video khi không được giải quyết thỏa đáng.

 • Phải tuân thủ đầy đủ quy định đăng tải thông tin tại phần Quy định chung và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Video tin tức của khách hàng đã đăng tải.

 • Phải tự chịu trách nhiệm về bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập (nếu có) và về những thông tin mà Người đăng tải video đã đăng tải, cung cấp cho Meey Project và Người xem video.

 • Phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin cá nhân và thông tin pháp lý khác cho Meey Project theo quy định tại DKDK.

 • Trường hợp có khiếu nại phát sinh, Người đăng tải video có trách nhiệm cung cấp dữ liệu chứng thực thông tin liên quan đến sự việc cho Người Xem và Meey Project/Meey Group (tùy từng trường hợp).

 • Phải bồi thường cho những thiệt hại mà Meey Project và/hoặc Người Xem phải chịu do Người đăng tải video vi phạm DKDK và/hoặc quy định pháp luật.

Trường hợp Người đăng tải video là bên cung cấp dịch vụ như bán, cho thuê và/hoặc sang nhượng dự án BDS, Người đăng tải video phải thực hiện thêm những nghĩa vụ sau:

 • Phải có quyền sở hữu hợp pháp đối với dự án BDS hoặc phải nhận được sự ủy quyền hợp pháp của chủ sở hữu dự án BDS này.

 • Phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến dự án BDS cho Người Xem.

 • Phải cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của Người đăng tải video khi có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê.

 1. Quyền và nghĩa vụ của Người xem/Người bình luận

Ngoài các vấn đề đã nêu trên mục 4 – Quy định chung thì khách hàng là người xem video/người bình luận cần chú ý thêm các vấn đề sau:

 • Được tạo lập tài khoản để sử dụng các Dịch Vụ trên Website. Để làm rõ, Khách Hàng không cần phải đăng nhập để xem được Video đăng tải trên Website. Tuy nhiên Meey Project khuyến khích Khách Hàng tạo Tài Khoản Đăng Nhập để có thể được sử dụng đầy đủ các Dịch Vụ và tính năng khác của Meey Project cũng như được bảo vệ quyền lợi tối đa trong trường hợp có bât kỳ tranh chấp, khiếu nại phát sinh.

 • Được sử dụng các Dịch Vụ trên Website tuân theo DKDK.

 • Được khiếu nại Người đăng tải video hoặc Meey Project đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ.

 • Được yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Người đăng tải video không được giải quyết thỏa đáng.

 • Phải tự chịu trách nhiệm về bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập và về những thông tin mà Người xem/người bình luận đăng tải lên website, cung cấp cho Meey Project và Người đăng tải video. Điều này sẽ làm rõ những nội dung, tài liệu, thông tin, đường dẫn, v.v. mà Người xem/Người bình luận đăng tải, truyền bá, cung cấp cho Meey Project.

 • Phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin cá nhân và thông tin pháp lý khác cho Meey Project theo quy định tại DKDK.

 • Phải xem kỹ nội dung đăng tải là các video, xác định rõ đối tượng Đăng Video, sự chi tiết, độ uy tín của video Đăng tải, có thể kết hợp sử dụng các tiện ích khác do Meey Project cung cấp tại Website và các Sản Phẩm khác.

 • Phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan để tiến hành giao dịch với Meey Project và các Khách Hàng khác.

Trường hợp Người xem/Người bình luận là bên có nhu cầu với dự án BDS như bán, cho thuê và/hoặc sang nhượng bất động sản cho Người đăng tải video, Người Xem Tin có trách nhiệm:

 • Phải có quyền sở hữu hợp pháp đối với dự án BDS hoặc phải nhận được sự ủy quyền hợp pháp của chủ sở hữu dự án BDS đó.

 • Phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến dự án, dịch vụ khác cho Người đăng tải video.

 • Có các quyền và phải tuân theo các nghĩa vụ khác tại Quy Chế Hoạt Động này, DKDK và theo quy định của pháp luật.

 1. Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin trong quy chế hoạt động website sẽ sẽ tuân theo “mục 4” trong phần “Chính sách bảo mật

 1. Đối với các Khách Hàng không đăng nhập (vãng lai):

Khách Hàng vãng lai chỉ có thể tiến hành xem video và bình luận trên Website. Tuy nhiên, Meey Project sẽ có Bộ phận kiểm duyệt nội dung để tiến hành kiểm tra thông tin bình luận của Khách Hàng trong thời gian là 24h kể từ thời điểm Khách Hàng thực hiện tham gia bình luận hoặc chia sẻ dưới hình thước bình luận.

Meey Project cũng sẽ yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin liên quan được quy định tại Quy Định Chung để tiến hành xác minh đối tượng bình luận theo đúng quy định pháp luật.

Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xét duyệt và cho phép hiển thị nếu các bình luận tuân thủ quy định hoặc sẽ từ chối yêu cầu bình luận hoặc xóa bình luận và thông báo đến Khách Hàng.

Khách Hàng vãng lai sẽ không thể tự mình thay đổi hay chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào đã được hiển thị trên Website.

Kể cả sau khi Bộ phận kiểm duyệt nội dung đã cho phép hiển thị bình luận trên website, Meey Project vẫn bảo lưu quyền chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin bình luận theo quyết định của Meey Project tuân thủ quy định pháp luật.

 1. Đối với các Khách Hàng đã đăng nhập:

Khách Hàng đã đăng nhập bằng Tài Khoản Đăng Nhập có thể tự mình tiến hành Đăng tải video hoặc gửi thông tin cần Đăng tải video cho Meey Project.

Trường hợp Khách Hàng tự đăng tải video, Video sẽ được hiển thị ngay sau khi Khách Hàng tiến hành đăng tải. Tuy nhiên, Meey Project sẽ tiến hành hậu kiểm để rà soát độ phù hợp với DKDK.

Trường hợp Khách Hàng gủi thông tin cần Đăng tải video cho Meey Project để Meey Project hỗ trợ Đăng tải video, Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xác thực, xác minh nội dung cần đăng tải.

Trong quá trình kiểm tra nội dung trước và sau khi video được hiển thị, Meey Project có thể yêu cầu Khách Hàng cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan để xác minh và Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp tương ứng.

Đối với những nội dung video vi phạm quy định của Meey Projcet thì tùy theo nhận định của mình, Meey Projcet sẽ có quyền thực hiện một hoặc một số các hành động sau và sẽ có thông báo tương ứng cho Khách Hàng:

 • Yêu cầu Khách Hàng chỉnh sửa nội dung video;

 • Chuyển video sang chuyên mục, chủ đề mà Meey Project cho là phù hợp hơn;

 • Từ chối Đăng tải videovà/hoặc xóa bỏ video.

 • Nếu Khách Hàng tin rằng sự chỉnh sửa, xóa bỏ, chuyển đổi như trên của Meey Project là nhầm lẫn, vui lòng liên hệ lại cho Meey Project qua bộ phận chăm sóc khách hàng (CSKH).

 • Meey Project sẽ không can thiệp và nội dung trao đổi giữa các Khách Hàng. Tuy nhiên Meey Project sẽ giám sát nội dung Khách Hàng trao đổi trong phạm vi Website để đảm bảo quyền lợi Người Tiêu Dùng và tuân thủ những quy định khác của pháp luật

 1. Nguyên tắc xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp:

Trong mọi trường hợp, Khách Hàng phải chịu trách nhiệm đối với việc xem xét, đánh giá, tìm hiểu, đưa ra quyết định đối với việc thực hiện bất kỳ hoạt động và giao dịch nào liên quan đến Website, và phải giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến những trao đổi, thỏa thuận với các Khách Hàng khác.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các Khách Hàng, các bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng biện pháp thương lượng, hòa giải. Nếu thông qua hình thức thương lượng, hòa giải mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh thì một trong các bên có quyền gửi khiếu nại tới cho Meey Project và/hoặc gửi đơn yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Meey Project tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người Dùng. Tuy nhiên Meey Project sẽ chỉ có quyền và nghĩa vụ tiến hành những hoạt động thuộc thẩm quyền của Meey Project tuân theo DKDK và trong phạm vi pháp luật cho phép. Meey Project không cam kết hay bảo đảm rằng sẽ xử lý ổn thỏa mọi tranh chấp giữa các Khách Hàng, hay việc tất cả Khách Hàng sẽ tuân theo yêu cầu, đề nghị của Meey Project, hay Người Dùng sẽ được bồi hoàn đầy đủ mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí.

Để tự bảo vệ quyền lợi của mình và hỗ trợ Meey Project trong việc bảo vệ quyền lợi của chính Khách Hàng, Khách Hàng cần cung cấp cho Meey Project đầy đủ, chính xác, trung thực mọi thông tin có liên quan.

Người Dùng có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến Người đăng tải video hoặc Người Xem (tùy từng trường hợp) hoặc liên hệ với Meey Project.

Sau khi Meey Project nhận được khiếu nại từ phía Khách Hàng, Meey Project sẽ xác nhận lại thông tin, nếu đúng như phản ánh thì tuỳ theo mức độ, Meey Project sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp với DKDK và quy định pháp luật.

Bất kể sự tham gia của Meey Project trong việc giải quyết tranh chấp, các bên liên quan bao gồm cả Người đăng tải video và Người Xem đều có vai trò và trách nhiệm tích cực trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh, bao gồm cả việc cung cấp cho Meey Project những thông tin, tài liệu, giấy tờ liên quan một cách chính xác và đầy đủ.

 1. Quy trình tiếp nhận thông tin khiếu nại, giải quyết tranh chấp

Bước 1: Tất cả các yêu cầu giải quyết khiếu nại sẽ được chuyển đến bộ phận CSKH của Meey Project/Meey Group theo hotline hoặc Email như sau: Hotline: ….; Email: …..

Bước 2: Sau khi tiếp nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại, bộ phận CSKH sẽ tiến hành xác minh lại những thông tin do Khách Hàng cung cấp (qua nhân viên có liên quan, và nội dung thông tin trên Website).

Bước 3: Tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Meey Project sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ các bên liên quan đến khiếu nại, tranh chấp đó. Trong trường hợp cần thiết, Meey Project sẽ tiến hành lập tờ trình giải quyết khiếu nại, thực hiện thủ tục phê duyệt nội bộ và gửi văn bản phúc đáp cụ thể cho Khách Hàng.

Bước 4: Trường hợp Khách Hàng không đồng ý với phương thức giải quyết Meey Project đưa ra, Khách Hàng có thể yêu cầu Meey Project/Meey Group giải quyết lại hoặc đưa vụ việc ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bước 5: Trường hợp Khách Hàng vẫn không đồng ý với phương án giải quyết lại mà Meey Project đưa ra, Khách Hàng có thể đưa vụ việc ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 1. Xử lý vi phạm

Việc xử lý vi phạm sẽ được thực hiện tuân theo nguyên tắc tại Quy Định Chung.

Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi Người Dùng trên Website:

 • Meey Project chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa những Khách Hàng có nhu cầu liên quan, cụ thể là giữa Người đăng tải video và Người Xem. Meey Project không chịu trách nhiệm đối với Video của Người đăng tải video cũng như dịch vụ được thực hiện giữa Người đăng tải video và Người Xem. Tuy nhiên, Meey Project luôn nỗ lực tối đa để bảo vệ quyền và lợi ích của Người Dùng.

 • Trường hợp Meey Project nhận được bất kỳ báo cáo xấu hay khiếu nại nào khác từ một Người Dùng về bất kỳ video hay Khách Hàng nào, Meey Project sẽ nhanh chóng tiếp nhận, đánh giá và đưa ra phương án xử lý theo cơ chế nói trên.

 • Trường hợp Người Dùng phát sinh mâu thuẫn với Khách Hàng khác hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp trong quá trình sử dụng dịch vụ với Khách Hàng khác đó, Meey Project sẽ cung cấp cho Người Dùng những thông tin liên quan về Khách Hàng khác đó trong phạm vi được pháp luật cho phép, đồng thời sẽ tích cực hỗ trợ Người Dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Biện pháp xử lý vi phạm đối với Người đăng tải video không tuân thủ Quy Chế Hoạt Động:

 • Meey Project sẽ ngăn chặn và loại bỏ khỏi Website những video về thông tin cấm đăng tải theo quy định của pháp luật.

 • Meey Project sẽ loại bỏ khỏi Website những video liên quan đến thông tin giả mạo, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

Ngoài ra, đối với các Khách Hàng vi phạm về video đăng tải, Meey Project sẽ xử lý như sau:

 • Meey Project có quyền chỉnh sửa, thay đổi hay xóa bỏ những video vi phạm tùy theo quyết định của mình mà không cần giải thích lý do hay thông báo trước với Người đăng tải video.

 • Khách Hàng vi phạm quy định về Đăng tải video 03 lần sẽ bị khóa Tài Khoản Đăng Nhập trong thời gian 01 tuần

 • Khách Hàng vi phạm quy định Đăng tải video bị khóa Tài Khoản Đăng Nhập 03 lần theo quy định trên sẽ bị khóa Tài Khoản Đăng Nhập vĩnh viễn

 • Bất kể quy định trên, Khách Hàng thực hiện Đăng tải video vi phạm liên quan đến vi phạm pháp luật như: chống phá nhà nước hoặc hành vi cấm đăng tải sẽ bị khóa Tài Khoản Đăng Nhập vĩnh viễn.

 • Người đăng tải video bị phản ánh cung cấp thông tin không chính xác về dự án BDS hoặc có hành vi lừa đảo và Meey Project đã xác định thông tin phản ánh đó là chính xác thì Meey Project sẽ tiến hành khóa Tài Khoản Đăng Nhập của Người đăng tải video đó 03 tháng hoặc vĩnh viễn tùy mức độ của hành vi.

Last updated