CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Meey Land (Sau đây gọi tắt là “Meey Land”) việc bảo vệ dữ liệu cá nhân là một trong những ưu tiên hàng đầu, Meey Land luôn áp dụng các biện pháp tối ưu nhất để bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý khách. Chúng tôi hiểu rằng, thông qua Chính sách Bảo vệ Dữ liệu cá nhân (“Chính sách”), Quý khách sẽ biết một cách minh bạch về các nội dung liên quan đến cách thức chúng tôi xử lý và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Quý khách trong quá trình tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Meey Land nhằm đảm bảo Dữ liệu cá nhân luôn riêng tư và an toàn theo quy định pháp luật cũng như chuẩn mực bảo mật của Meey Land.

Meey Land xin trân trọng thông báo đến Quý khách về Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực kể từ ngày 28/09/2023 theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/04/2023.

I. Quy định chung

1.1. Dữ liệu cá nhân: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Các loại Dữ liệu cá nhân được quy định cụ thể tại Điều II.

1.2. Chủ thể dữ liệu cá nhân: là cá nhân được Dữ Liệu Cá Nhân phản ánh, bao gồm tất cả các khách hàng cá nhân đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Meey Land, người lao động của Meey Land, cổ đông và/hoặc các cá nhân khác có phát sinh quan hệ pháp lý với Meey Land. Sau đây sẽ gọi là “Quý khách” hoặc “Khách hàng”

1.3. Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân là một phần không thể tách rời của các Hợp đồng, điều khoản, điều kiện và các văn bản khác khi xác lập quan hệ giữa Quý khách với Meey Land.

1.4. Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân có thể được Meey Land cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong từng thời kỳ và được đăng tải trên website chính thức của Meey Land (https://meeygroup.com/), các sản phẩm của Meey Land và/hoặc thông báo đến Quý khách thông qua các hình thức phù hợp với Meey Land.

1.5. Bằng việc đăng ký sử dụng, tiếp tục sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Meey Land, xác lập các thỏa thuận và/hoặc cho phép Meey Land sử dụng thông tin cá nhân, xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách, Quý khách đã chấp nhận toàn bộ các quy định được đề cập tại Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

1.6. Meey Land sẽ thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách phù hợp với quy định của: (i) Quy định pháp luật (Bao gồm cả Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 04 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định này tại từng thời điểm); (ii) Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này; (iii) Hợp đồng, thỏa thuận khác giữa Quý khách và Meey Land.

1.7. Trong trường hợp Quý khách cung cấp dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba cho Meey Land, Quý khách cam đoan và bảo đảm rằng Quý khách đã cung cấp đầy đủ về nội dung của Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này và cá nhân đó đã đồng ý cho phép Meey Land thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử liệu dữ liệu cá nhân của cá nhân đó.

1.8. Meey Land lưu ý rằng việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách là điều kiện cần và đủ để Meey Land có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến Quý khách.

II. Dữ liệu cá nhân

2.1. Loại dữ liệu cá nhân

Để cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến Quý khách, Meey Land và Bên xử lý dữ liệu cá nhân mà Meey Land hợp tác (nếu có) sẽ cần phải sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách. Các dữ liệu cá nhân của Quý khách mà Meey Land sử dụng được quy định chi tiết dưới đây, ngoài ra có thể thay đổi, bổ sung tùy thuộc vào từng thời điểm và mối quan hệ của Quý khách với Meey Land

a. Dữ liệu cá nhân cơ bản

i. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

ii. Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

iii. Giới tính;

iv. Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

v. Quốc tịch;

vi. Hình ảnh cá nhân;

vii. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân (số căn cước công dân), số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

viii. Nghề nghiệp, nơi làm việc;

ix. Tình trạng hôn nhân;

x. Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

xi. Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

xii. Các thông tin gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể;

xiii. Thông tin được thu thập tự động khi Quý khách sử dụng website, ứng dụng trên thiết bị di động và các phương tiện liên lạc khác của Meey Land như địa chỉ IP, cookie(s), mã thiết bị… và các nguồn thông tin được truy cập.

b. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

i. Quan điểm ​​chính trị, quan điểm tôn giáo;

ii. Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;

iii. Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;

iv. Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;

v. Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

vi. Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;

vii. Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

viii. Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

ix. Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

x. Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

c. Các dữ liệu khác được Quý khách cung cấp cho Meey Land hoặc phát sinh trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Meey Land.

2.2. Nguồn dữ liệu cá nhân

a. Meey Land và Bên xử lý dữ liệu cá nhân mà Meey Land hợp tác (nếu có) được phép xử lý dữ liệu từ Quý khách (bao gồm các hoạt động: thu thập, ghi nhận, phân tích, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, truy cập, truy xuất, mã hóa, sao chép, chi sẻ, truyền, chuyển giao, xóa hoặc các hành động khác có liên quan) thông qua các nguồn dữ liệu sau:

i. Thông qua thông tin mà Khách hàng bắt buộc phải cung cấp khi đăng ký/đăng nhập tài khoản như tên, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng, thông tin thanh toán, …

ii. Thông tin Khách hàng tự nguyên chia sẻ, cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn như những bài viết, thông tin, hình ảnh, tài liệu, dữ liệu được Khách hàng đăng tải trên sản phẩm, thông tin khi Khách hàng đưa ra ý kiến, phản hồi, khiếu nại liên quan đến Sản phẩm, trả lời các bảng điều tra thông tin mà Meey Land đưa ra, qua bất cứ phương tiện và hình thức nào, thông tin được Khách hàng cấp quyền trên thiết bị của Khách hàng để chia sẻ thông tin với Meey Land;

iii. Thông qua liên hệ trao đổi bằng lời nói, văn bản, email, tin nhắn giữa Quý khách với Meey Land và/hoặc các cá nhân/tổ chức được Meey Land ủy quyền;

iv. Từ các đơn vị đối tác của Meey Land, bao gồm nhưng không giới hạn như bên thực hiện khảo sát, truyền thông, bên hỗ trợ hạ tầng và công nghê, các bên thứ ba liên quan đến hoạt động kinh doanh, tuyển dụng của Meey Land;

v. Từ các bên thứ ba có quan hệ với Quý khách;

vi. Từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đơn vị được cấp phép hoạt động hợp pháp;

vii. Từ việc phân tích thói quen, nhu cầu sử dụng của Quý khách, từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động;

viii. Từ nguồn dữ liệu của bên thứ ba, là nguồn dữ liệu mà Quý khách đã đồng ý cho việc thu thập dữ liệu hoặc nguồn mà việc thu thập dữ liệu phù hợp với quy định pháp luật;

ix. Thông tin nhận được trong quá trình Khách hàng truy cập, sử dụng sản phẩm:

· Cookie(s);

· Địa chỉ IP;

· Các thuộc tính thiết bị điện thoại, máy tính cũng như các thiết bị kết nối web khác mà Khách hàng sử dụng để truy cập Sản phẩm như hệ điều hành, phiên bản phần cứng và phần mềm, dụng lượng bộ nhớ trống, plugin, loại trình duyệt;

· Dữ liệu từ cài đặt thiết bị: là thông tin Khách hàng cho phép Meey Land nhận thông qua cài đặt thiết bị mà Khách hàng bật, ví dụ như quyền truy cập và vị trí GPS, máy ảnh hoặc ảnh của Khách hàng;

· Hoạt động trên thiết bị: thông tin về các hoạt động và hành vi Khách hàng thực hiện trên thiết bị;

· Phiên bản sản phẩm Khách hàng đang sử dụng trên thiết bị của mình;

· Dữ liệu địa điểm: là thông tin được lấy từ GPS, Wifi, địa chỉ IP hoặc bài đăng công khai có chứa thông tin địa điểm của Khách hàng;

· Mạng và kết nối: thông tin như tên của nhà mạng di động, ngôn ngữ, múi giờ, số điện thoại di động, địa chỉ IP, tốc độ kết nối.

x. Bất kỳ và tất cả thông tin nào khác được pháp luật hiện hành cho phép Meey Land được thu thập, sử dụng, xử lý, tiết lộ mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng.

b. Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập tại mạng lưới đơn vị kinh doanh thuộc Meey Land, bởi các cá nhân thuộc mạng lưới Meey Land và các hệ thống thông tin liên lạc, bao gồm nhưng không giới hạn ở website, điện thoại, các cuộc hội thoại qua điện thoại cố định và điện thoại di động, thư điện tử, tin nhắn, phòng trò chuyện hoặc các phương tiện trao đổi thông tin khác của Quý khách. Để làm rõ, Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua các Dữ Liệu Cá Nhân do Quý khách cung cấp, thông qua các yêu cầu của Meey Land với Quý khách (hoặc người đại diện của Quý khách) hoặc do Meey Land tự thu thập hoặc thu thập từ các nguồn cung cấp thông tin khác (bao gồm cả thông tin được phổ biến rộng rãi), được khởi tạo hoặc tổng hợp cùng với các thông tin khác mà Meey Land có được.

III. NGUYÊN TẮC BẢO MẬT DỮ LIỆU CỦA MEEY LAND

3.1. Dữ liệu cá nhân của Quý khách được bảo mật theo Chính sách này và quy định pháp luật.

3.2. Meey Land có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin theo quy định pháp luật.

3.3. Meey Land luôn ưu tiên bảo đảm quyền với lợi ích hợp pháp của Quý khách khi xử lý sự cố an toàn thông tin

3.4. Các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn thông tin được Meey Land thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả.

IV. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Meey Land chỉ thu thập, sử dụng, xử lý dữ liệu cá nhân trong phạm vu phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của Meet Land. Meey Land duy trì các biên pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác và tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

Khách hàng đồng ý cho phép Meey Land thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân và chia sẻ kết quả xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

4.1. Bảo đảm quyền và lợi ích cho Khách hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ, phục vụ công tác bảo mật để đem lại cho Khách hàng trả nghiệm tốt hơn, bao gồm các nội dung chính sau:

a. Để xác nhận khi Khách Hàng dùng thông tin để đăng nhập vào tài khoản đăng nhập;

b. Xác minh danh tính Khách hàng và bảo mật tài khoản đăng nhập;

c. Để thực hiện giao dịch liên quan đến ứng dụng/website và/hoặc hỗ trợ Khách hàng khi thực hiện giao dịch;

d. Để cung cấp các dịch vụ xử lý những cụm từ Khách hàng tìm kiếm và trả về kết quá chính xác, cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ dựa trên địa điểm, đối tượng mà Khách hàng chọn sử dụng;

e. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ Khách hàng, nhằm mục đích xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, đảm bảo an ninh, phát hiện các hành vi lạm dụng, lừa đảo, hành vi trái pháp luật khác, đảm bảo cam kết của Meey Land với Khách hàng;

f. Để quản lý thông tin, phục vụ cho hoạt động cung cấp Dịch vụ và hỗ trợ sau khi cung ứng dịch vụ, để phản hồi những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của Khách hàng;

g. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luật, môi giới, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo. Trường hợp Quý khách đã đồng ý cho phép Meey Land thực hiện các hoạt động giới thiệu và xúc tiến thương mại như sau:

i. Nội dung: Giới thiệu sản phẩm, các hoạt động xúc tiến thương mại khác

ii. Phương thức: Qua tin nhắn quảng cáo, thông báo trên website chính thức, ứng dụng của Meey Land hoặc các phương thức khác theo quy định pháp luật.

iii. Hình thức: Meey Land gửi trực tiếp cho Quý khách qua không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác theo quy định pháp luật.

iv. Tần suất: Theo quy định pháp luật.

h. Để cá nhân hóa nội dung mỗi khi Khách hàng truy cập vào ứng dụng/website dựa theo độ tuổi, giới tính, nơi ở, sở thích, lịch sử giao dịch, nội dung đã xem;

i. Để phân tích xu hướng tiêu dùng của Khách hàng với mục đích phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện tại;

j. Để liên lạc, thông báo tới Khách về các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn như (i) những sản phẩm dịch vụ khác mà Meey Land đang hoặc sẽ cung cấp; (ii) xin ý kiến Khách hàng về những sản phẩm hiện tại hoặc những sản phẩm mới trong tương lai; (iii) Thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Meey Land;

k. Duy trì tài khoản đăng nhập theo quy định của Điều khoản điều kiện;

l. Quản lý hoạt động Khách hàng thực hiện trên sản phẩm;

m. Dùng cho những mục đích khác được quy định cụ thể tại Chính sách này, Điều khoản điều kiện hoặc theo quyết định của Meey Land tùy từng thời điểm và sẽ thông báo trên ứng dụng/website;

n. Bảo mật dữ liệu của Chủ dữ liệu cá nhân, giải quyết các tra soát, khiếu nại phát sinh;

o. Bảo vệ, thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Meey Land.

V. CÁCH THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU

Tùy thuộc vào mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, Meey Land hoặc bên xử lý dữ liệu của Meey Land hoặc bên thứ ba được phép xử lý dữ liệu cho Meey Land có thể áp dụng các cách thức xử lý phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở các phương thức xử lý Dữ Liệu Cá Nhân tự động, thủ công hoặc các phương thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và của Meey Land từng thời kỳ.

5.1. Cách thức thu thập: Dữ liệu cá nhân được thu thập từ các nguồn dữ liệu cá nhân quy định tại khoản 2.2 Điều II

5.2. Cách thức lưu trữ

a. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ tại hệ thống cơ sở dữ liệu Khách hàng của Meey Land hoặc tại bất cứ đâu mà Meey Land có cơ sở và tạo bản sao lưu trữ

b. Trong quá trình Quý khách truy cập Trang thông tin điện tử, website, ứng dụng, Meey Land có thể lưu trữ thông tin cookie(s), trang truy cập hoặc các công cụ lưu trữ dữ liệu duyệt website.

5.3. Cách thức chuyển giao/chia sẻ dữ liệu

Khi chuyển giao/chia sẻ giữ liệu đến Bên thứ ba hơp lệ, Meey Land sẽ sử dụng các biện pháp bảo mệt cần thiết và đồng thời yêu cầu Bên tiếp nhận phải có biện pháp bảo mật dữ liệu đã nhận.

5.4. Cách thức phân tích

Việc phân tích Dữ liệu cá nhân được thực hiện theo quy trình nội bộ của Meey Land. Meey Land bảo đảm có cơ chế giám sát từng giai đoạn của quá trình phân tích dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin trong suốt quá trình phân tích

5.5. Cách thức mã hóa

Dữ liệu cá nhân được mã hóa theo tiêu chuẩn mã hóa phù hợp trong quá trình lưu trữ hoặc chuyển giao dữ liệu nhằm mục đích bảo vệ, xác thực, bảm đản tính toàn vẹn của dữ liệu

5.6. Cách thức xóa dữ liệu

Khi Quý khách chấm dứt sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Meey land và có yêu cầu hợp lệ, Meey Land sẽ tiến hành xóa Dữ liệu cá nhân mà Quý khách đã cụng cấp hoăc Meey Land thu thập trường trong quá trình Quý khách sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Meey Land, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác và một số trường hợp không thể thực hiện được như sau:

a. Trường hơp không được xóa hoặc bắt buộc phải lưu trữ theo quy định pháp luật

b. Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật

c. Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định pháp luật

d. Dữ liệu cá nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định pháp luật

e. Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm, …

f. Tình huống cấp bách đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của Khách hàng hoặc cá nhân khác

VI. THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân: Kể từ thời điểm Quý khách chấp thuận Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này hoặc tại thời điểm Quý khách đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ, ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận với Meey Land

Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân: Theo quy định pháp luật hoặc cho tới thời điểm Quý khách yêu cầu Meey Land chấm dứt việc xử lý dữ liệu cá nhân hoặc khi Meey Land không còn bất kỳ nghĩa vụ nào về việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ, nghĩa vụ theo Hợp đồng/thỏa thuận đã ký với Meey Land.

VII. THÔNG TIN VỀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ DỮ LIỆU; CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC KHÁC CÓ LIÊN QUAN TỚI MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

7.1. Nhằm mục đích cung ứng sản phẩm, dịch vụ hoặc thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng/Thỏa thuận đã ký giữa Quý khách với Meey Land, Quý khách đồng ý cho Meey Land có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình cho các tổ chức, cá nhân sau đây:

a. Các đơn vị thành viên của Meey Land: Bất kỳ đơn vị thành viên nào thuộc Meey Land, các công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết của Meey Land.

b. Bên thứ ba hỗ trợ xác minh thông tin Quý khách: Các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng, đánh giá tín nhiệm; các đơn vị chấm điểm tín dụng; các tổ chức xếp hạng tín dụng; công ty bảo hiểm; công ty môi giới bảo hiểm; và các nhà cung cấp dịch vụ khác về tín dụng.

c. Cơ quan nhà nước, cơ quan chức năng có thẩm quyền.

d. Nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Meey Land và bên hợp tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ với Meey Land, bao gồm nhưng không giới hạn như: Các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Meey Land, bao gồm và không giới hạn ở các dịch công nghệ thông tinm các dịch vụ Marketing, khảo sát thị trường, các dịch vụ đào tạo, dịch vụ pháp lý, dịch vụ kiểm toán.

e. Nhân viên, người lao động của Meey Land.

f. Bên thứ ba được Quý khách ủy quyền.

g. Bên thứ ba được Quý khách đồng ý hoặc Meey Land có cơ sở pháp lý để chia sẻ dữ liệu cá nhân.

h. Bên thứ ba chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu theo Hợp đồng/Thỏa thuận đã ký với Meey Land, bao gồm cả các công ty nghiên cứu, khảo sát và cơ quan xếp hạng.

7.2. Quý khách hiểu rằng, ngoài việc tuân thủ Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Meey Land, Quý khách đồng thời phải tìm hiểu, đồng ý/không đồng ý và tuân thủ Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bên thứ ba. Trong mọi trường hợp Meey Land sẽ không can thiệp vào thỏa thuận giữa Quý khách và bên thứ ba, đồng thời Meey Land được loại trừ mọi trách nhiệm tham gia tranh chấp, bồi thường cũng như trách nhiệm liên đới khác.

VIII. HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA

8.1. Meey Land luôn ưu tiên việc bảo mật thông tin của Quý khách tuy nhiên việc xử lý dữ liệu cá nhân luôn tiềm ẩn rủi ro rò rỉ dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu không phù hợp. Meey Land ý thức sâu sắc việc bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, cam kết áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành và thường xuyên kiểm tra, cập nhật các biện pháp kỹ thuật tối ưu nhất để đảm bảo an toàn trong việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, nỗ lực tối đa phòng ngừa rủi ro và hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý khách và của Meey Land.

8.2. Một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn như:

a. Lỗi hệ thống trong quá trình xử lý dữ liệu;

b. Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của Meey Land;

c. Quý khách làm lộ dữ liệu cá nhân do bất cẩn, bị lừa đảo hoặc truy cập các đường dẫn, trang thông tin, ứng dụng có phần mềm độc hại;

d. Thảm họa thiên nhiên, chiến tranh, hỏa hoạn, …

8.3. Meey Land khuyến cáo Quý khách bảo mật tuyệt đối các thông tin liên quan đến tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, bảo quản thiết bị trong quá trình sử dụng. Khi không sử dụng thiết bị phải có các biện pháp bảo vệ như khóa, đăng xuất, thoát khỏi tài khoản trên website hoặc ứng dụng.

8.4. Trường hợp xảy ra sự cố hoặc phát hiện các hành vi vi phạm đến dữ liệu cá nhân của Quý khách, Meey Land sẽ thực hiện thông báo cũng như chủ động thực hiện các biện pháp khắc phục, ngăn chặn hậu quả.

IX. XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TRẺ EM

9.1 Xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em luôn được Meey Land thực hiện theo nguyên tắc bảo vệ các quyền và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

9.2 Việc xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

9.3 Meey Land sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, xóa không thể khôi phục hoặc hủy dữ liệu cá nhân của trẻ em trong trường hợp:

a. Xử lý dữ liệu không đúng mục đích hoặc đã hoàn thành mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được chủ thể dữ liệu đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b. Cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có đủ căn cứ chứng minh việc xử lý dữ liệu cá nhân gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

X. CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN RA NƯỚC NGOÀI

10.1. Thông tin và/hoặc dữ liệu cá nhân của khách hàng có thể được chuyển ra nước ngoài, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Meey Land sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

10.2. Trong trường hợp chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, Meey Land sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục để được phép chuyển dữ liệu cá nh ra nước ngoài theo quy định pháp luật

XI. CHÍNH SÁCH VỀ COOKIES

Meey Land thực hiện theo chính sách về cookies được nêu tại Điều khoản điều kiện và Chính sách bảo mật đã công khai trên ứng dụng/website.

XII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA QUÝ KHÁCH

12.1. Quý khách có các quyền sau đây

a. Quyền được biết;

b. Quyền đồng ý;

c. Quyền truy cập;

d. Quyền rút lại sự đồng ý. Trường hợp Quý khách rút lại sự đồng ý của mình về việc xử lý dữ liệu cá nhân thì có thể anh hưởng tới (i) hiệu lực pháp lý của Hợp đồng/Thỏa thuận, quan hệ pháp lý giữa Meey Land và Quý khách; (ii) quyền sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Meey Land cung cấp. Trường hợp phát sinh chi phí, thiệt hại do thực hiện yêu cầu của Quý khách, Quý khách sẽ chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí phát sinh. Tuy nhiên, Meey Land vẫn được quyền sử dụng dữ liệu cá nhân nếu có yêu cầu hoặc theo quy định pháp luật;

e. Quyền xóa dữ liệu;

f. Quyền hạn chế xử lý dữ liệu;

g. Quyền cung cấp dữ liệu;

h. Quyền phản đối xử lý dữ liệu;

i. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện;

j. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại;

k. Quyền tự bảo vệ.

12.2. Nghĩa vụ của Quý khách

a. Tuân thủ quy định pháp luật, chính sách dữ liệu cá nhân này và các Điều khoản điều kiện khác của Meey Land;

b. Cung cấp đầy đủ, trung thực chính xác dữ liệu cá nhân các thông tin khác khi đăng ký sản phẩm, dịch vụ của Meey Land, đồng thời phải kịp thời điều chỉnh khi có sự thay đổi thông tin đã kê khai. Quý khách chịu trách nhiệm đối với các thông tin đã kê khai;

c. Phối hợp với Meey Land, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ bao trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân của Quý khách;

d. Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình;

b. Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác;

c. Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân;

d. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

e. Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Meey Land;

f. Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

XIII. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Meey Land được quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, thay thế các nội dung trong Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước đến Quý khách. Việc Quý khách tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Meey Land được hiểu là Quý khách đã chấp nhận Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân đã sửa đổi, bổ sung

XIV. CÁCH THỨC LIÊN HỆ VỚI MEEY LAND

Trường hợp Quý Khách có nhu cầu trao đổi liên quan đến Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này, Quý khác vui lòng liên hệ với Meey Land theo một trong các cách thức sau: (i) Đến trực tiếp trụ sở chính của Meey Land; (ii) Đường dây liên hệ 0249 999 2999; (iii) gửi email đến địa chỉ contact@meeyland.com.

Last updated