Quy định chung

1. Giải thích từ ngữ

● Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS: là Công ty TNHH Chuyển đổi số Bất động sản, một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0110275494 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/03/2023, có trụ sở chính tại Tầng 10, tòa nhà 105 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

● Website: là trang web có địa chỉ tại https://meeymap.com thuộc sở hữu của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS.

● Dịch Vụ: là tất cả và bất kỳ tính năng, tiện ích nào được Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS cung cấp tại Website.

● Sản Phẩm: là tất cả và bất kỳ trang web, ứng dụng nào thuộc sở hữu của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS bao gồm cả Website.

● Khách Hàng: là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào truy cập vào Website.

● Tài Khoản Đăng Nhập: là tài khoản mà Khách Hàng sử dụng để đăng nhập và sử dụng Website.

● Tài Khoản Giao Dịch: là tài khoản thuộc Tài Khoản Đăng Nhập, trong đó thể hiện số tiền Khách Hàng nạp vào và/hoặc nhận được liên quan đến các giao dịch đối với Sản Phẩm.

● Tài Khoản Công Ty: là tên gọi của tài khoản được cấp cho các đối tượng: pháp nhân, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân; là tài khoản thuộc Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng, bao gồm tài khoản của tổ chức đó và (các) Tài Khoản Nhân Viên (như định nghĩa dưới đây), trong đó Khách Hàng có Tài Khoản Công Ty có thể tự sử dụng Dịch Vụ và sử dụng các Tính Năng Chuyên Dụng (như định nghĩa dưới đây) để cho phép nhân viên của mình sử dụng Dịch Vụ thông qua Tài Khoản Nhân Viên.

● Tài Khoản Nhân Viên: là Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng là cá nhân hiện đang là người lao động thuộc tổ chức là Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Công Ty, được tổ chức đó thêm vào Tài Khoản Công Ty với danh nghĩa Tài Khoản Nhân Viên, và chịu sự xác nhận, quản lý và thuộc trách nhiệm của Tài Khoản Công Ty đó.

● Tính Năng Chuyên Dụng: là tính năng quản lý của Tài Khoản Công Ty, trong đó Khách Hàng là tổ chức có thể thực hiện việc thêm mới, quản lý Tài Khoản Nhân Viên và các tính năng khác do Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS cập nhật trên các Sản Phẩm tại từng thời điểm.

● Cập Nhật: là việc nâng cấp, cập nhật, thay thế, tạm ngưng và/hoặc chấm dứt bất kỳ Dịch Vụ và/hoặc một phần hoặc toàn bộ Website.

● Tranh Chấp: là bất kỳ tranh cãi, tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung của ĐKĐK này.

● Sự Kiện Bất Khả Kháng: là bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS và Khách Hàng một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS, sự cố mạng lưới điện trên diện rộng, sự cố internet trên diện rộng.

● Bên: là Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS hoặc Khách Hàng tùy từng ngữ cảnh;

● Các Bên: là cả Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS và Khách Hàng.

● Thông Tin Cá Nhân: Là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và thông tin khác theo quy định của pháp luật.

● Cookies: là những tập tin một trang web gửi đến máy người dùng và được lưu lại thông qua trình duyệt khi người dùng truy cập trang web đó. Cookies được dùng để ghi nhớ thông tin trạng thái, ghi nhớ hoạt động người dùng thực hiện trong quá trình truy cập và duyệt một trang web. Cookie cũng được dùng để lưu lại các thông tin khác mà người dùng nhập hay điền vào trang web như tên, địa chỉ, mật khẩu, v.v.

● Dữ Liệu Khách Hàng: là tất cả và bất kỳ những thông tin liên quan đến Khách Hàng (bao gồm cả Cookies, Thông Tin Cá Nhân, thông tin về thanh toán) mà Khách Hàng cung cấp cho Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS hoặc Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có được trong quá trình Khách Hàng truy cập, sử dụng Dịch Vụ, tiến hành giao dịch liên quan đến Website.

2. Phạm vi áp dụng

ĐKĐK này sẽ được áp dụng cho tất cả các Khách Hàng khi truy cập vào Website, đăng nhập và/hoặc đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập tại Website, sử dụng bất kỳ tính năng nào thuộc Website và/hoặc tiến hành bất cứ giao dịch nào liên quan tới Website.

3. Tài khoản Đăng Nhập

3.1 Bằng việc tạo lập, đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập, Khách Hàng theo đây thừa nhận và đồng ý rằng:

● Dữ Liệu Khách Hàng sẽ chịu sự điều chỉnh của quy định về bảo mật, sử dụng và chia sẻ thông tin cũng như chính sách quyền riêng tư của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS tại Chính Sách Bảo Mật.

3.2 Mỗi Khách Hàng chỉ được đăng ký 01 Tài Khoản Đăng Nhập để sử dụng Website.

3.3 Khi tạo lập, đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập, Khách Hàng phải đáp ứng các điều kiện sau:

3.3.1 Đối với Khách Hàng là cá nhân: Phải là người mang quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để sử dụng và thực hiện các giao dịch trên Website.

Nếu Khách Hàng là người chưa đủ 18 tuổi hoặc khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật, Khách Hàng phải có sự đồng ý từ người đại diện theo pháp luật hợp pháp để sử dụng và/hoặc tiến hành giao dịch liên quan đến Website. Trong trường hợp đó, người đại diện theo pháp luật phải tuân theo và hỗ trợ Khách Hàng tuân theo ĐKĐK này và phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của Khách Hàng liên quan đến Website và Dịch Vụ.

3.3.2 Đối với Khách Hàng là tổ chức: phải được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để Khách Hàng tổ chức có thể mở Tài Khoản Đăng Nhập, Khách Hàng cần cử một người đại diện theo uỷ quyền của Khách Hàng tạo lập, quản lý và sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập tuân theo ĐKĐK này. Khách Hàng phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của người đại diện đó liên quan đến Website và Dịch Vụ.

3.4 Khách Hàng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và trung thực về Khách Hàng khi mở Tài Khoản Đăng Nhập. Khách Hàng cũng phải kịp thời cập nhật thông tin liên quan đến Tài Khoản Đăng Nhập đã được đăng ký nếu có bất kỳ thay đổi nào. Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp Khách Hàng cung cấp không đầy đủ hoặc chậm cập nhật thông tin của mình.

3.5 Khách Hàng có thể sửa đổi, xóa bỏ hoặc thay đổi thông tin Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng, tuy nhiên Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS xin lưu ý rằng những dữ liệu đã bị Khách Hàng xóa bỏ có thể sẽ không khôi phục lại được.

3.6 Khách Hàng phải chịu trách nhiệm với mật khẩu, Tài Khoản Đăng Nhập và tất cả hoạt động của mình trên Website bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập của chính Khách Hàng, bao gồm cả mật khẩu, mật mã, các thông tin xác thực và thông tin định danh khác.

3.7 Khi phát hiện bất kỳ thông tin nào của Khách Hàng bị mất hoặc bị lấy cắp hoặc bị tiết lộ một cách bất hợp pháp, hoặc Tài Khoản Đăng Nhập bị truy cập, sử dụng trái phép, Khách Hàng phải thông báo ngay cho bộ phận CSKH thuộc công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS và thực hiện các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ tạm ngừng/tạm khóa Tài Khoản Đăng Nhập/ Tài Khoản Giao Dịch theo hướng dẫn của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS. Trường hợp không thông báo hoặc không thông báo kịp thời, Khách Hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc tổn thất của Khách Hàng xuất phát từ sự không tuân thủ quy định, hướng dẫn của công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS.

3.8 Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS bảo lưu quyền từ chối đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng với bất kỳ lý do nào.

3.9 Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS bảo lưu quyền ngay lập tức tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập, sử dụng của Khách Hàng đối với Dịch Vụ và/hoặc xoá Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng mà không cần thông báo trước, đồng thời có quyền áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

● Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS phát hiện bất kỳ thông tin nào Khách Hàng cung cấp là giả mạo.

● Khách Hàng không thỏa mãn đầy đủ điều kiện để sử dụng và/hoặc thực hiện giao dịch liên quan đến Website

● Khách Hàng vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều nghĩa vụ hoặc tái phạm bất cứ ĐKĐK được nêu ra ở đây;

● Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS buộc phải tuân thủ một yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của toà án.

● Khi Khách Hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết, hoặc bị tuyên bố là đã chết hoặc bị tuyên bố mất tích.

● Khi Khách Hàng là tổ chức giải thể hoặc chấm dứt hoạt động dưới bất cứ hình thức nào.

● Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS nhận định rằng việc tiếp tục trao quyền truy cập hoặc sử dụng của Khách Hàng có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật hoặc khả năng vận hành của Dịch Vụ, Website hoặc bất kỳ Sản Phẩm khác.

● Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của Khách Hàng gây thiệt hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm cho một bên thứ ba hoặc bất kỳ Sản Phẩm nào – ví dụ như thâm nhập trái phép, tấn công giả mạo, quấy rối, gửi thư rác, hoặc sao chép và sử dụng trái phép nội dung không do Khách Hàng sở hữu.

Nếu tin rằng Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng bị ngừng hoặc chấm dứt do nhầm lẫn, Khách Hàng có thể gửi khiếu nại cho Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS.

3.10 Tài Khoản Công Ty:

3.10.1 Với Khách Hàng là tổ chức, ngoài việc sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập để sử dụng Dịch Vụ, có thể lựa chọn đăng ký Tài Khoản Công Ty sau khi được Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS xét duyệt và thêm mới Tài Khoản Nhân Viên theo quy trình tại Hướng Dẫn Sử Dụng để sử dụng Tính Năng Chuyên Dụng.

3.10.2 Sau khi được Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS chấp thuận đăng ký Tài Khoản Công Ty, Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Công Ty có trách nhiệm tự mình quản lý, sử dụng tài khoản phù hợp với các tính năng đã được Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS xây dựng cho từng Sản Phẩm.

3.10.3 Khách Hàng phải tạo/ thêm mới Tài Khoản Nhân Viên cho nhân viên đang là người lao động của mình theo quy định pháp luật, bảo đảm mỗi Tài Khoản Đăng Nhập của mỗi nhân viên chỉ là Tài Khoản Nhân Viên của 01 Tài Khoản Công Ty tại một thời điểm nhất định.

3.10.4 Sau khi được thêm vào Tài Khoản Công Ty, mọi hoạt động của Tài Khoản Nhân Viên sẽ coi như được thực hiện nhân danh Tài Khoản Công Ty, theo sự ủy quyền của tổ chức sở hữu Tài Khoản Công Ty cho cá nhân sở hữu Tài Khoản Nhân Viên. Theo đó, Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Công Ty phải chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động của Tài Khoản Nhân Viên bao gồm cả việc sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập, sử dụng Dịch Vụ, v.v. kể từ khi Khách Hàng thêm Tài Khoản Nhân Viên đó vào Tài Khoản Công Ty của mình.

3.10.5 Trường hợp Tài Khoản Công Ty bị tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập, sử dụng và/hoặc bị xóa do Khách Hàng là chủ sở hữu Tài Khoản Công Ty và/hoặc Tài Khoản Nhân Viên vi phạm ĐKĐK này, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS cũng sẽ có quyền tạm ngưng, chấm dứt quyền truy cập, sử dụng và/hoặc xóa một, một số hoặc toàn bộ Tài Khoản Nhân Viên trực thuộc Tài Khoản Công Ty đó, tùy theo quyết định của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS.

4. Nghĩa vụ của Khách Hàng

Trong quá trình truy cập, sử dụng Website, Khách Hàng phải tuân theo những nghĩa vụ sau đây:

4.1 Nguyên tắc tuân thủ

Khi truy cập, sử dụng Website, Khách Hàng phải thực hiện đúng theo các quy định và hướng dẫn của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS. Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS.

4.2 Nguyên tắc tôn trọng

Một số Dịch Vụ và Sản Phẩm cho phép và/hoặc cung cấp thông tin để Khách Hàng tương tác với bên thứ ba, do vậy, Khách Hàng phải tuân theo quy tắc ứng xử cơ bản sau đây:

● Tôn trọng các quyền của tổ chức/cá nhân khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ.

● Không lợi dụng hoặc lạm dụng các thông tin hoặc công cụ được Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS cung cấp để gây tổn hại đến chính mình hoặc bên thứ ba, chẳng hạn như đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác.

● Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

4.3 Thao tác trái phép:

Khách Hàng không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây đối với Website:

● Sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, kết nối tới, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Website hoặc xây dựng trang web nhân bản (mirror website) để công bố các thông tin liên quan đến Website;

● Thiết kế lại, biên dịch, thay đổi, tháo gỡ, chỉnh sửa đảo lộn thiết kế hoặc nội dung Website;

● Thay đổi hoặc huỷ bỏ trạng thái ban đầu của Website;

● Đăng nhập và sử dụng Website bằng một phần mềm hoặc một hệ thống trung gian khác khi chưa được cấp quyền, chấp thuận bởi Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS;

● Sử dụng thông tin của Website để cung cấp dịch vụ giống hoặc tương tự hoặc về cơ bản là tương tự như Dịch Vụ;

● Tải xuống hàng loạt hoặc tạo nguồn cấp dữ liệu khối lượng lớn của nội dung Website.

4.4 Sử dụng trái phép

Khách Hàng không được sử dụng Website, các Dịch Vụ hoặc bất kỳ dịch vụ khác được tích hợp với Website để thực hiện bất kỳ hành vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau đây:

● Đăng tải, tuyên truyền, hoặc lưu trữ các thông tin chống phá và xuyên tạc Chính quyền, thể chế, chính sách Nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh, gây mâu thuẫn giữa các dân tộc và các đất nước hoặc các hoạt động kêu gọi bạo loạn, biểu tình khác;

● Sử dụng Website để tuyên truyền các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

● Thực hiện bất cứ hành vi nào gây ảnh hưởng tới hệ thống an ninh mạng của bất kỳ Sản Phẩm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản khi không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xoá bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin, phát tán các chương trình độc hại, vi rút (virus) hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm gây hại tới hệ thống mạng;

● Đăng tải, truyền hoặc lưu trữ bất kì nội dung, hình ảnh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh, hoặc quyền hợp pháp khác của bên thứ ba;

● Truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

4.5 Các nghĩa vụ khác quy định tại ĐKĐK này và theo quy định của pháp luật.

5. Giao dịch trên Website

5.1 Khi tham gia vào bất cứ giao dịch nào liên quan đến Website, Khách Hàng phải có Tài Khoản Đăng Nhập đã được tạo lập thành công và đáp ứng yêu cầu tại Điều 3.3 trên đây và ngoài ra phải chuẩn bị các hồ sơ sau liên quan đến Khách Hàng để cung cấp cho Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS khi được yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

● Đối với Khách Hàng cá nhân: một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có thêm giấy tờ theo quy định sau:

− Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

− Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

● Đối với Khách Hàng tổ chức: một trong các loại giấy tờ sau đây: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc tài liệu pháp lý tương đương khác

5.2 Phí và các khoản phải thu

● Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sẽ có quyền áp dụng phí dịch vụ và/hoặc lệ phí, chi phí khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Sản Phẩm khác và Khách Hàng sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin này trước khi tiến hành giao dịch.

● Phí Dịch Vụ trừ khi được quy định rõ ràng khác tại

Bảng giá dịch vụ

, sẽ được hiểu là đã bao gồm thuế GTGT và toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí và chi phí khác có liên quan để Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có thể cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng.

● Trường hợp Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS phát hiện sai sót về hiển thị giá niêm yết do lỗi hệ thống hoặc bị tác động bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có quyền điều chỉnh giá niêm yết và thu hồi Dịch Vụ mà không cần báo trước. Mọi thông tin về giá sẽ được Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS cung cấp trước khi Khách Hàng thực hiện bất cứ giao dịch nào.

● Khách Hàng đồng ý sẽ chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn mọi khoản phí dịch vụ và các lệ phí, chi phí khác đến hạn thanh toán liên quan đến bất kỳ giao dịch nào hoặc việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Sản Phẩm mà được tính phí, và đồng ý cho phép Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS khấu trừ bất kỳ khoản phí, lệ phí hay khoản tiền khác mà Khách Hàng phải trả cho Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS vào số dư Tài Khoản Giao Dịch của Khách Hàng. Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có quyền điều chỉnh, thay đổi biểu phí tùy từng thời điểm theo quyết định riêng của mình.

● Ngoài ra, nếu Khách Hàng dùng một đơn vị trung gian để thanh toán hay nạp tiền vào Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS, Khách Hàng cũng cần tuân thủ quy định và biểu phí của đơn vị trung gian đó, và Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sẽ không chịu trách nhiệm hay phải có bất cứ nghĩa vụ nào đối với các khoản phí phát sinh từ đơn vị trung gian đó.

5.3 Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện tại Điều Khoản Giao Dịch trước khi Khách Hàng thực hiện bất kỳ giao dịch nào để nạp tiền và/hoặc thanh toán cho Dịch Vụ.

6. Xử lý vi phạm và bồi thường

6.1 Báo cáo vi phạm

Nếu Khách Hàng phát hiện người sử dụng khác trên Website có hành vi vi phạm ĐKĐK, vui lòng chọn nút “Báo cáo xấu” trên giao diện hoặc liên hệ Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS để thông báo về vi phạm đó.

6.2 Thông báo vi phạm

Trước khi tiến hành xử lý như quy định tại Điều 6.3 dưới đây, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có thể thông báo trước cho Khách Hàng một cách hợp lý, nêu rõ hành vi vi phạm của Khách Hàng và biện pháp xử lý theo ĐKĐK này, và có thể cho Khách Hàng cơ hội khắc phục vi phạm, trừ các trường hợp được nêu tại Điều 3.9 trên đây.

6.3 Hình thức xử phạt

Tùy theo nhận định của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS ứng với từng trường hợp vi phạm cụ thể của Khách Hàng, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có toàn quyền đưa ra mức xử phạt phù hợp bao gồm, nhưng không giới hạn ở (các) hình thức dưới đây:

● Tạm ngưng, chấm dứt hoạt động một phần hoặc toàn bộ hoặc xóa Tài Khoản Đăng Nhập. Tùy từng trường hợp tương ứng, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ và/hoặc Website và/hoặc bất kỳ Sản Phẩm khác liên quan đến Tài Khoản Đăng Nhập bị xử lý vi phạm.

● Nếu tài khoản của Khách Hàng bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của Chủ tài khoản cũng sẽ bị khóa vĩnh viễn.

● Yêu cầu Khách Hàng bồi thường đối với mọi tổn thất, thiệt hại mà Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến vi phạm của Khách Hàng. Theo đó, Khách Hàng tại đây thừa nhận và đồng ý rằng Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có quyền giữ lại bất kỳ khoản tiền nào mà Khách Hàng đã nạp vào Tài Khoản Giao Dịch nhưng chưa sử dụng hết để khấu trừ vào khoản bồi thường nói trên (nếu có).

6.4 Bồi thường

Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng sẽ giữ cho Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS và các thành viên góp vốn, các tổ chức là công ty con, công ty liên kết, nhận sự quản lý, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không bị phương hại bởi bất kỳ và tất cả khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí luật sư và các chi phí khác) phát sinh từ hoặc liên quan tới:

● Việc Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Website trong các giao dịch riêng của Khách Hàng.

● Việc Khách Hàng vi phạm hoặc không tuân thủ đầy đủ bất kỳ ĐKĐK hoặc quy định hoặc pháp luật liên quan, cho dù có hoặc không được dẫn chiếu trong ĐKĐK này.

● Việc Khách Hàng sử dụng sai Dịch Vụ và/hoặc Website.

7. Giới hạn trách nhiệm

7.1 Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không đưa ra cam đoan, bảo đảm hoặc bảo lãnh nào về bất kỳ nội dung nào dưới đây:

● Về thời gian, chất lượng, sự phù hợp, sự sẵn sàng, tính chính xác hoặc tính hoàn thiện của Dịch Vụ và Website;

● Dịch Vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng của Khách Hàng;

● Việc sử dụng Dịch Vụ sẽ an toàn, đúng hạn, không bị gián đoạn hoặc không mắc lỗi hoặc hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác;

● Các lỗi hoặc sai sót thuộc Website sẽ được sửa;

● Website hoặc máy chủ duy trì Website không bị nhiễm vi rút hoặc cấu phần nguy hại khác.

7.2 Tất cả các điều kiện, cam đoan và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, ngụ ý, bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại, tính phù hợp đối với một mục đích cụ thể, hoặc không xâm phạm đến các quyền của bên thứ ba, được loại trừ trong phạm vi tối đa mà pháp luật Việt Nam cho phép.

7.3 Dịch Vụ, Website có thể phụ thuộc vào các giới hạn, tiềm ẩn vốn có trong việc sử dụng internet và thông tin liên lạc bằng hình thức điện tử bao gồm thiết bị do Khách Hàng sử dụng bị lỗi, không kết nối, ngoài tầm phủ sóng điện thoại di động hoặc hoạt động không chính xác. Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS luôn nỗ lực duy trì hệ thống kỹ thuật trong tình trạng ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Bất kể quy định trên đây, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu hệ thống kỹ thuật của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các Sự Kiện Bất Khả Kháng.

7.4 Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có thể cung cấp các liên kết hoặc tham chiếu tới các trang khác trên Internet được vận hành bởi bên thứ ba, chỉ nhằm giúp tạo sự thuận tiện cho Khách Hàng. Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không chịu trách nhiệm với nội dung của các trang khác và vì vậy không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan tới những nội dung của trang được liên kết bởi bất cứ hình thức nào.

7.5 Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không có trách nhiệm giải quyết bất kỳ trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch Vụ giả mạo, Dịch Vụ đã được sử dụng, Dịch Vụ không sử dụng được, mà Khách Hàng mua từ các bên trung gian.

7.6 Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thỏa thuận, tranh chấp, khiếu nại nào giữa Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Công Ty và Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Nhân Viên.

7.7 Vui lòng tham khảo điều khoản bổ sung liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và Website tại Điều Khoản Sử Dụng.

8. Quyền sở hữu trí tuệ

8.1 Toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Website (bao gồm nhưng không giới hạn ở mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, giao diện, thiết kế, trình bày (layout), thông tin, nội dung chứa đựng trong Website) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS và bên thứ ba (nếu có) mà không phụ thuộc vào việc các quyền sở hữu trí tuệ đó đã đăng ký hay chưa.

8.2 Khách Hàng không được phép sao chép, tái tạo, phân phối hoặc thực hiện những hành vi tương tự khác để xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS và các bên thứ ba khác (nếu có) nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS và các bên thứ ba đó.

8.3 Mặc dù trao quyền sử dụng Dịch Vụ cho Khách Hàng, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS bảo lưu mọi quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS đối với Dịch Vụ, Website và Sản Phẩm.

9. Bảo mật thông tin

9.1 Trong quá trình Khách Hàng sử dụng Website và Dịch Vụ, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có thể thu thập và sử dụng Dữ Liệu Khách Hàng nhằm mục đích cuối cùng để phục vụ lợi ích của Khách Hàng và mang đến cho Khách Hàng những trải nghiệm tốt nhất.

9.2 Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS xem thông tin như tài sản phải được bảo vệ và dùng rất nhiều công cụ (mã hóa, mật khẩu, bảo mật vật lý…) để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng khỏi truy cập trái phép và bị tiết lộ.

9.3 Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS luôn nỗ lực bảo mật Dữ Liệu Khách Hàng để ngăn chặn việc rò rỉ, đánh cắp Thông Tin Cá Nhân, hình thức sử dụng và truy cập tài khoản trái phép. Ngoài ra, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS cũng triển khai và áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin trong khuôn khổ các tiêu chuẩn bảo mật an ninh mạng mà Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS xây dựng.

9.4 Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện tại Chính Sách Bảo Mật trước khi Khách Hàng thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong phạm vi Website và/hoặc Sản Phẩm.

10. Điều khoản khác

10.1 Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS bảo lưu quyền Cập Nhật vào bất cứ thời điểm nào, và sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách Hàng có thể không sử dụng được hoặc không được sử dụng đầy đủ một phần hoặc toàn bộ Website trong quá trình Cập Nhật này.

10.2 Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của Khách Hàng đối với một phần hoặc toàn bộ Website hoặc Dịch Vụ của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

10.3 ĐKĐK này cùng tất cả những quy định, chính sách, điều kiện và điều khoản khác được nói tới và/hoặc dẫn chiếu tại ĐKĐK này sẽ cấu thành toàn bộ ĐKĐK mà Khách Hàng phải tuân theo. Trong quá trình sử dụng Website và/hoặc Dịch Vụ, Khách Hàng có thể được yêu cầu phải tuân theo điều khoản và điều kiện riêng của một dịch vụ cụ thể liên quan đến Website và/hoặc của Sản Phẩm khác. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa ĐKĐK và điều khoản và điều kiện của dịch vụ/ Sản Phẩm khác đó, điều khoản và điều kiện của dịch vụ/Sản Phẩm khác sẽ được ưu tiên áp dụng.

10.4 Trừ khi có xác nhận rõ ràng bằng văn bản từ Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS, việc Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS không thực thi hoặc thực thi không đầy đủ bất kỳ quyền hay quy định nào trong ĐKĐK sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó, việc từ bỏ một lần bất kỳ quyền hoặc quy định nào sẽ không cấu thành sự tiếp tục từ bỏ.

10.5 ĐKĐK này có thể được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn hoặc không nhất quán giữa các ngôn ngữ, bản tiếng Việt sẽ là bản được ưu tiên áp dụng.

10.6 ĐKĐK này được lập, điều chỉnh và diễn giải theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mọi Tranh Chấp (nếu có) trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần hợp tác thiện chí trong vòng 30 (ba mươi) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn này, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS và/hoặc Khách Hàng có thể đưa Tranh Chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Last updated