Điều khoản giao dịch

Điều Khoản Giao Dịch này ("Điều Khoản Giao Dịch") quy định những nội dung liên quan đến những giao dịch mà Khách Hàng thực hiện liên quan đến Website cũng như việc sử dụng Tài Khoản Giao Dịch của Khách Hàng.

Trước khi tiến hành bất cứ giao dịch nào liên quan đến Website, Khách Hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy Định Chung và Điều Khoản Giao Dịch này.

Khách Hàng cũng hiểu và đồng ý rằng, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Điều Khoản Giao Dịch này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Bằng việc tiếp tục thực hiện giao dịch sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Khách Hàng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Khách Hàng có thể không thực hiện việc giao dịch. Để đảm bảo Khách Hàng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Điều Khoản Giao Dịch này để nắm được những cập nhật mới nhất của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Giao Dịch này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Định Chung .

1. Phạm vi áp dụng

1.1 Điều Khoản Giao Dịch này được áp dụng đối với Khách Hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Điều 5.1 của Quy Định Chung và mong muốn thực hiện giao dịch để sử dụng các Dịch Vụ của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS.

1.2 Đối tượng giao dịch của Điều Khoản Giao Dịch này là bất kỳ và tất cả Dịch Vụ.

2. Điều kiện giao dịch chung

2.1 Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp Dịch Vụ: Ngoại trừ ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng và các hạn chế về độ tuổi của Khách Hàng… được quy định tại ĐKĐK này, việc cung cấp Dịch Vụ của chúng tôi không bị hạn chế bởi thời gian hay phạm vi địa lý.

2.2 Chính sách kiểm hàng; Chính sách hoàn trả (bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này), Chính sách bảo hành sản phẩm: Meey Map là website cung cấp dịch vụ tra cứu quy hoạch trực tuyến nên không có các chính sách này.

2.3 Quy trình thực hiện giao dịch

Các giao dịch liên quan đến Website và Dịch Vụ được thực hiện theo quy trình như sau:

2.3.1 Đăng ký/ Đăng nhập Tài Khoản Đăng Nhập

Khách Hàng truy cập Website để mở hoặc đăng nhập Tài Khoản Đăng Nhập theo hướng dẫn tại Hướng Dẫn Sử Dụng

2.3.2 Nạp tiền

● Nếu chưa có tiền hoặc chưa có đủ số dư trong Tài Khoản Giao Dịch, Khách Hàng thực hiện nạp tiền theo hướng dẫn tại Hướng Dẫn Sử Dụng.

● Việc nạp tiền vào Tài Khoản Giao Dịch có thể thực hiện bằng các phương thức sau:

− Chuyển khoản qua tài khoản của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS theo hướng dẫn trên;

− Nộp tiền mặt tại văn phòng của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS;

− Các hình thức thanh toán/nạp tiền khác có thể được Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS quy định tùy từng thời kỳ và có thông báo tới Khách Hàng.

● Tài Khoản Giao Dịch của Tài Khoản Công Ty có thể chia/chuyển tiền cho và thu hồi tiền từ Tài Khoản Nhân Viên trực thuộc theo Hướng Dẫn Sử Dụng. Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm về việc chuyển tiền cho Tài Khoản Nhân Viên và thu hồi tiền từ Tài Khoản Nhân Viên. Khi Tài Khoản Nhân Viên bị thu hồi tiền, thời hạn sử dụng Sản Phẩm trong Tài khoản Nhân Viên sẽ được giữ nguyên.

● Khách Hàng sở hữu Tài Khoản Nhân Viên sẽ không được tự nạp tiền vào Tài Khoản Giao Dịch của mình. Toàn bộ số dư, số tiền nạp vào Tài Khoản Giao Dịch của Tài Khoản Nhân Viên kể từ thời điểm Khách Hàng tổ chức thêm Tài Khoản Nhân Viên đó vào Tài Khoản Công Ty của mình (nếu có) sẽ được coi như thuộc một phần số dư Tài Khoản Giao Dịch của Tài Khoản Công Ty quản lý Tài Khoản Nhân Viên đó.

2.4 Quản lý, sử dụng Tài Khoản Giao Dịch:

● Sau khi Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS nhận được khoản tiền nạp của Khách Hàng, Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sẽ thể hiện số tiền nạp tương ứng tại mục “Số dư tài khoản” trên trang “Quản lý giao dịch” của Khách Hàng tùy theo quy định của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS tại từng thời điểm.

● Khách Hàng thanh toán cho Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS hoặc nạp tiền vào Tài Khoản Giao Dịch thông qua các đơn vị thanh toán trung gian cần tuân thủ theo quy định của đơn vị trung gian đó.

● Một Tài Khoản Giao Dịch bao gồm: Tài khoản Chính, Tài khoản khuyến mại 1 và Tài khoản khuyến mại 2. Trong đó, phân biệt như sau:

Write a caption

● Trừ trường hợp chia/chuyển tiền từ Tài Khoản Công Ty sang Tài Khoản Nhân Viên và thu hồi tiền từ Tài Khoản Nhân Viên về Tài Khoản Công Ty, số dư trong Tài Khoản Giao Dịch (bao gồm tài khoản chính, tài khoản khuyến mại 1, tài khoản khuyến mại 2) không được phép chuyển nhượng, bán, tặng cho, thanh toán hộ phí dịch vụ cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.

● Thời hạn sử dụng tiền nạp/các gói dịch vụ Sản Phẩm của Tài Khoản Công Ty và Tài Khoản Nhân Viên sẽ tuân theo quy định của từng Sản Phẩm riêng biệt.

2.5 Mua Dịch Vụ

● Khi đã có đủ số dư trong Tài Khoản Giao Dịch, Khách Hàng thực hiện mua Dịch Vụ theo hướng dẫn tại

Hướng Dẫn Sử Dụng

● Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS có quyền giới hạn trường hợp, thời gian mà Khách Hàng được phép dừng hoặc hủy giao dịch mua Dịch Vụ. Khách Hàng tại đây hiểu rằng, trừ khi có quy định rõ ràng khác tại từng thời điểm và/hoặc được sự chấp thuận của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS, Khách Hàng không được phép hủy Dịch Vụ đã được mua và yêu cầu nhận lại số tiền đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết.

● Trong trường hợp giao dịch mua Dịch Vụ đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ mà không do lỗi của Khách Hàng, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng mà chưa sử dụng hết sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng vào Tài Khoản Giao Dịch sau khi Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS trừ đi các khoản phải trừ (nếu có).

2.6 Hoàn tất giao dịch

Khách Hàng có thể tra cứu lịch sử, nội dung chi tiết, tình trạng của các giao dịch liên quan tại mục Quản lý giao dịch trong Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng.

2.7 Giá Dịch Vụ, hóa đơn GTGT

● Giá của Dịch Vụ quy định tại Bảng giá dịch vụ và tuân theo Điều 5.2 của Quy Định Chung.

● Khách Hàng có nhu cầu xuất hóa đơn tài chính hợp lệ cho giao dịch vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS tại Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 0246 254 4584580.

2.8 Sử dụng Dịch Vụ

● Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán nói trên, Khách Hàng có thể tiến hành sử dụng ngay Dịch Vụ đã mua tuân theo quy định của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS tại Quy Định Chung và Điều Khoản Sử Dụng.

● Trong trường hợp Khách Hàng đã thanh toán mua Dịch Vụ thành công nhưng không sử dụng được Dịch Vụ, vui lòng liên hệ ngay tới Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS để được hỗ trợ.

3. Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng

3.1 Cam kết rằng Khách Hàng có đầy đủ năng lực hành vi, quyền hạn hoặc thẩm quyền để giao kết, thực hiện Điều Khoản Giao Dịch này và sử dụng Dịch Vụ.

3.2 Đảm bảo các thông tin của Khách Hàng cung cấp cho Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS là chính xác, cập nhật và đầy đủ

3.3 Khi sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả hành động cũng như sai sót phát sinh từ lỗi của bản thân mình trong khi thực hiện giao dịch. Nếu bất kỳ một sai sót hay sự cố nào xảy ra, Khách Hàng phải liên hệ ngay với Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS để được hướng dẫn, hỗ trợ.

3.4 Trong trường hợp có sự cố phát sinh từ phía hệ thống hoặc nếu một giao dịch không được thực hiện theo mong muốn của Khách Hàng, Khách Hàng cần thông báo ngay cho Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS và Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Khách Hàng.

3.5 Bằng việc cung cấp thông tin khi sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý cho Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS toàn quyền sử dụng các thông tin này theo Chính Sách Bảo MậMật.

3.6 Tự đảm bảo thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập, Tài Khoản Giao Dịch và các thông tin khác của chính Khách Hàng trong quá trình thực hiện giao dịch và sử dụng Dịch Vụ.

3.7 Các quyền và nghĩa vụ khác tại Điều Khoản Giao Dịch này, Quy Định Chung và quy định của pháp luật

4. Quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS

4.1 Việc cung cấp Dịch Vụ của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS sẽ tuân theo Điều Khoản Sử Dụng.

4.2 Có quyền đề nghị Khách Hàng cung cấp bổ sung các thông tin liên quan đến Khách Hàng phù hợp với yêu cầu quản lý của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS và quy định pháp luật

4.3 Có quyền tạm ngưng, chấm dứt Tài Khoản Đăng Nhập, Tài Khoản Giao Dịch và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng mà không cần bất cứ thông báo và/hoặc chấp thuận trước của Khách Hàng trong các trường hợp tại Điều 3.9 của

Quy Định Chung

4.4 Hỗ trợ Khách Hàng xử lý các yêu cầu, khiếu nại liên quan đến thực hiện giao dịch và sử dụng Dịch Vụ. Thời gian tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS:

- Tổng đài chăm sóc khách hàng: 0967849918 hỗ trợ 24/7

- Kinh doanh: 0349 208 325

4.5 Các quyền và nghĩa vụ khác tại Điều Khoản Giao Dịch này, Quy Định Chung và quy định của pháp luật.

5. Bảo mật thông tin

5.1 Các Bên cam kết bảo mật mọi thông tin mà Các Bên cung cấp cho nhau trong quá trình thực hiện giao dịch. Các Bên chỉ sử dụng các thông tin đó đúng mục đích nhằm thực hiện các giao dịch theo quy định trong Điều Khoản Giao Dịch này hoặc theo thỏa thuận khác giữa Các Bên bằng văn bản.

5.2 Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng và thông tin thanh toán được thực hiện theo Chính Sách Bảo Mật

5.3 Mỗi Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tiết lộ các thông tin do Bên kia cung cấp hoặc có được trong quá trình thực hiện Điều Khoản Giao Dịch mà việc tiết lộ các thông tin đó gây ảnh hưởng bất lợi cho Bên kia, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc pháp luật.

6. Bất khả kháng

6.1 Nếu một trong Các Bên bị ảnh hưởng bởi bất kỳ Sự Kiện Bất Khả Kháng nào, thì Bên đó sẽ không phải chịu trách nhiệm liên quan đến Điều Khoản Giao Dịch trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng; với điều kiện là Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng phải:

● Thông báo ngay lập tức bằng văn bản cho Bên còn lại về Sự Kiện Bất Khả Kháng; và

● Thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để loại bỏ hoặc giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng ngay khi có thể và trong phạm vi thực hiện được.

6.2 Nếu như một Bên không thể thực hiện được đầy đủ một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình tại Điều Khoản Giao Dịch này do nguyên nhân từ Sự Kiện Bất Khả Kháng trong khoảng thời gian hơn 30 (ba mươi) ngày liên tục thì Bên còn lại có thể chấm dứt Điều Khoản Giao Dịch bằng việc gửi thông báo qua email cho Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng.

6.3 Để làm rõ, Các Bên đồng ý rằng trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, hệ thống điện bị trục trặc, gặp sự cố, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS mà không phải phát sinh do lỗi của Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS cũng được xem là một Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Điều Khoản Giao Dịch này.

7. Thông tin về vận chuyển và giao nhận Meey Map là website cung cấp dịch vụ nên không có các quy định về vận chuyển và giao nhận.

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc cung ứng dịch vụ, Meey Map sẽ thông tin kịp thời cho Khách Hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy Dịch Vụ đã mua (nếu muốn).

8. Quy định khác

8.1 Điều Khoản Giao Dịch này có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty TNHH Chuyển đổi số BĐS nhận được bất kỳ số tiền nào của Khách Hàng nạp vào Tài Khoản Giao Dịch.

8.2 Các Bên cam kết tuân thủ đúng, đầy đủ và chính xác các quy định của Điều Khoản Giao Dịch này.

8.3 Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Giao Dịch được tuyên là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào khác của Điều Khoản Giao Dịch này, và trong phạm vi điều khoản đó vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó được xem là không được đưa vào trong Điều Khoản Giao Dịch này.

8.4 Các nội dung khác không có trong Điều Khoản Giao Dịch này sẽ thực hiện theo Quy Định Chung .

Last updated