Quy hoạch

Giao diện này được tạo lập trên nền tảng của bên thứ ba với chính sách bảo mật riêng

1. Định nghĩa về Quy hoạch:

👉 Theo Luật Quy hoạch 2017, Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ xác định" (sau đây gọi là "Luật Quy hoạch").

1.1 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì?

💁‍♀️ Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định

💁‍♀️ Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất

👉 Việc định hướng như vậy được áp dụng với từng vùng kinh tế, trong một khoảng thời gian xác định, và được phân chia thành từng kỳ quy hoạch sử dụng đất cụ thể.

👉 Quy hoạch sử dụng đất ở các cấp tỉnh, huyện, xã thì cơ quan tài nguyên môi trường tại khu vực đó phải trình lên cơ quan tài nguyên môi trường cấp trên, để thẩm định nội dung và chỉnh sửa theo yêu cầu thẩm định. Sau khi hoàn thiện, cơ quan tài nguyên môi trường cấp nào trình Hội đồng nhân dân cấp lập quy hoạch thông qua trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

1.2 Quy hoạch xây dựng là gì?

💁‍♀️ Theo Khoản 30, Điều 3 Luật xây dựng năm 2014., sửa đổi bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14:

 • Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng đặc thù; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh.

 • Quy hoạch đô thị là quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, bao gồm các loại quy hoạch được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch đô thị theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị

 • Như vậy, quy hoạch xây dựng gồm có:

  Quy hoạch nông thôn: Là quy hoạch nằm trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Gồm có các loại quy hoạch được quy định trong Khoản 2, Điều 29, Luật Xây dựng 2014

  Quy hoạch đô thị: Là quy hoạch nằm trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Gồm các loại quy hoạch được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị. Việc tổ chức lập, thẩm định, điều chỉnh, phê duyệt và thực hiện quy hoạch đô thị theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.

  Quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng: Là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

💁‍♀️ Theo Luật Quy hoạch Đô thị 2009:

 • Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.

 • Quy hoạch đô thị gồm các loại sau đây:

  a) Quy hoạch chung được lập cho thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới.

  Quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương cụ thể hóa quy hoạch tỉnh được lập ở thành phố trực thuộc trung ương về tổ chức không gian, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho thành phố trực thuộc trung ương;

  b) Quy hoạch phân khu được lập cho các khu vực trong thành phố, thị xã và đô thị mới;

  c) Quy hoạch chi tiết được lập cho khu vực theo yêu cầu phát triển, quản lý đô thị hoặc nhu cầu đầu tư xây dựng.

2. Meey Map đang sử dụng bản đồ quy hoạch nào?

Meey Map hiện đang sử dụng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng được thu thập từ các bản đồ quy hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố và công khai, kết hợp với đo đạc hiện trạng thực tế.

Lý do: Quy hoạch được rà soát điều chỉnh thường xuyên, mang tính cập nhật.

3. Bản đồ quy hoạch là gì?

💁‍♀️ Theo Luật Quy hoạch 2017, Sơ đồ, bản đồ quy hoạch là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó.

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đồ án (Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết) mà các bản đồ được quy định theo tỉ lệ tương ứng.

4. Có bao nhiêu loại bản đồ quy hoạch?

🤚 Với mỗi nhiệm vụ quy hoạch sẽ sử dụng một loại bản đồ với tỉ lệ tương ứng hợp với đặc trưng.

 • Chẳng hạn như bản vẽ của đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương được thể hiện theo tỉ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000 (khoản 2 điều 25 Luật quy hoạch đô thị 2009).

 • Đối với bản đồ quy hoạch chung đối với thành phố thuộc tỉnh, thị xã là 1/10.000 hoặc 1/25.000 (khoản 2 điều 26 Luật Quy hoạch đô thị 2009) và đối với thị trấn là 1/5.000 hoặc 1/10.000 (khoản 2, điều 27 Luật Quy hoạch đô thị 2009).

5. Bản đồ Meey Map bao gồm những tỉnh/thành phố nào?

💁‍♀️ Bản đồ Meey Map giống như tất cả các Bản đồ như Google Maps, Bing Maps đều gồm bản đồ giao thông và vệ tinh trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

👩‍🏭Dữ liệu quy hoạch trong Meey Map hiện tại bao gồm:

6. Tại sao quy hoạch bắt buộc phải có bản đồ?

👩‍🏭 Theo quy định của pháp luật, quy hoạch bắt buộc phải có bản đồ. Điều này được ghi rõ trong các văn bản luật đã được ban hành. Sẽ có nhiều loại bản đồ được sử dụng tùy thuộc vào từng giai đoạn, mục đích sử dụng đất.

Yếu tố giúp thể hiện nội dung quy hoạch đô thị chính là đồ án quy hoạch. Theo Luật Quy hoạch Đô thị 2009, Đồ án quy hoạch đô thị bao gồm các bản vẽ, mô hình, thuyết minh và quy định quản lý theo quy hoạch đô thị. Như vậy theo quy đinh tại đây thì bản đồ là tài liệu buộc phải có trong đồ án quy hoạch.

7. Đất quy hoạch là gì?

Đất quy hoạch chính là vùng đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất ở từng địa phương, phân theo từng mục đích sử dụng và được chia thành từng kỳ trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ một số quy hoạch đất đai phổ biến như là quy hoạch xây dựng khu dân cư, quy hoạch đường sắt, quy hoạch làm đường giao thông…

8. Phân biệt sự khác nhau giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực

Tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ,

+ Thời gian quy hoạch 10 năm phù hợp chủ trương KT-XH.

+ 1 Kì quy hoạch là 5 năm

+ Dài hạn 10-20 năm

+ 1 kì quy hoạch là 5 năm (ứng với 1 nhiệm kì)

Các cấp tỉnh, huyện, xã; cơ quan tài nguyên môi trường phải trình cơ quan tài nguyên môi trường cấp.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm lập nhiệm vụ quy hoạch, tổ chức lập, thẩm định quy hoạch xây dựng vùng trọng điểm.

Phân loại đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, gồm các nhóm đất chính: Nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chư­a sử dụng.

Phân loại đất gồm các loại: Đất dân dụng, đất ngoài dân dụng, đất khác.

+ Sự bố cục, quy mô sử dụng đất, các chỉ tiêu chiếm đất xây dựng... trong quy hoạch xây dựng sẽ được điều hoà với quy hoạch sử dụng đất đai.

+ Quy hoạch sử dụng đất đai sẽ tạo điều kiện tốt cho xây dựng và phát triển đô thị.

9.Phân biệt lớp hiện trạng và lớp quy hoạch khác nhau ở điểm nào?

Lớp hiện trạng: là lớp thể hiện ranh giới sử dụng của từng thửa đất tại thời điểm này. Ở trên Meey Map được thể hiện bằng đường bo màu cam bên trong không màu.

Lớp quy hoạch: Là lớp thể hiện chức năng sử dụng đất của từng ô quy hoạch được định hướng phát triển trong tương lai đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ở trên Meey Map được thể hiện bằng các lớp màu sắc riêng biệt cho từng loại đất theo bảng mã chú giải.

10. Tôi muốn tìm hiểu về định nghĩa và thông tin pháp lý của các loại đất thì có thể tìm hiểu ở đâu ?

Trên bản đồ quy hoạch Meey Map có các loại đất như đất nông thôn, đất du lịch, đất an ninh quốc phòng, đất đô thị, đất chăn nuôi, đất cơ quan...

👉 Vậy muốn tra cứu định nghĩa và pháp lý của các loại đất này, anh chị có thể tìm kiếm trong: Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng: "Ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng".

11. Làm thế nào để có được thông tin quy hoạch đảm bảo tính pháp lý?

👉 Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của meeymap.com để được hỗ trợ:

Last updated